ازبيکستان مخالف بنياد نيروگاه برق آبي راغون درتاجيکستان است | آلمان و جهان | DW | 12.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ازبيکستان مخالف بنياد نيروگاه برق آبي راغون درتاجيکستان است

جمهوري ازبيکستان يکي ازهمسايه کشورهاي تاجیکستان است که به مخالفت خويش دررابطه به احداث نيروگاه برق آبي راغون اين کشورادامه ميدهد. این موضوع درماههای اخیر روابط دوکشور را به چالش کشانده است.

default

دولت ازبيکستان همواره تاجیکستان را دررابطه به احداث نيروگاه آبي در اين کشوربدليل اين که ازبيکستان درپايان آب درياهاي تاجیکستان موقيعيت دارد مورد انتقاد شديد قرارداده است. بنابرسنت گذشته ازبيکستان حق خود مي داند که از آب اين رود خانه استفاده کند. ازاين رو ازبيکستان نگران است که با ساخت نيروگاه برق آبي راغون آب ديگرمناطق کاهش يابند و درعين حال خطراتي را درپي داشته باشد.

دستگاه دولت اسلام کريمف، رييس جمهوري ازبيکستان، بيشتر کوشيده است تا تاجیکستان را زيرفشارکشورهاي آسياي مرکزي قراردهد تا اين کشورازبنيادنيروگاه برق آبي راغون صرف نظرکند.

درهمين رابطه چند روزقبل آقاي شوکت ميرضيايف، نخست وزيرازبيکستان، طي يک نامه رسمي ازعاقل عاقلف، همتاي تاجيک خويش، خواست باتوجه به مشکلاتي که ازبنياد اين نيروگاه براي ساکنان پايان آب درياي وخش بوجودميآيد ازادامه ساخت نيروگاه راغون جلوگيري به عمل آيد.

درنامه آمده است که بنياداين نيروگاه مي تواند براي بحيره اورال وهمچنان به آمو دريا که مورداستفاده هزاران انساني که دردوطرف آن زندگي دارند، خطرآفرين باشد.

اماکارشناسان محيط زيست تاجیکستان ضمن آنکه نگراني ازبيکستان را دراين زمينه بي موردمي دانند، احداث ذخايرآبي را که دولت ازبيکستان احداث نموده است، عامل اساسي کاهش آب دربحيره اورال مي دانند.

غلام الدين سيف الدينف کارشناس امورانرژي وآب مي گويد:"دولت ازبيکستان هميشه مخالف بنياد نيروگاه هاي آبي تاجیکستان است."

گفته مي شود دولت کريمف ازهرتلاشي که بتواند مانع احداث اين نيروگاه شود استفاده خواهدکرد.

مگربه باورهمين کارشناس انرژي، تاجیکستان باتوجه به نيازمندي هاي ساکنان اين کشوروهمچنان نيازبرخي ازکشورهاي همسايه بويژه افغانستان، پاکستان، قرغيزستان وايران به نيروي برق، ازهيچ نوع تلاش براي بنياد اين پروژه بزرگ توليد برق دريغ نخواهدکرد.

اما برخي ازتحليلگران معتقدند که چندين مهره هاي فشاروجود دارد که ازبيکستان ازآنهاعليه تاجيکستان مي تواند استفاده نمايد. به باور اين تحليلگران، يکي ازمهره هاي اساسي مسدودکردن مؤقتي مرزمشترک اين دوکشورمي باشد.

باوجودي که تاجیکستان با استفاده ازپلي که اين کشور را به منطقه شيرخان بندر افغانستان پيوست مي نمايد، تاهنوزبيشتراز 60% درصد اموال مورد نيازخود را از طريق مرزمشترک با ازبيکستان انتقال مي دهد.

مورد ديگري که براي دولت تاجیکستان بويژه درفصل سرمامشکل آفرين است خريداري گازطبيعي ازازبيکستان مي باشد.

هرچند براساس اظهارات مسوولان رياست تاجيک گاز، درسال جاري دولت تاجیکستان هزينه مصرف گاز را براي ازبيکستان پيش پرداخت کرده است، باوجود آن آخيرأ صدورگازرادرسطح 50% درصد براي اين کشورکاهش داده است.

حسیب دروازی، دوشنبه شهر

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی