ازانتخاب کابينه جديد تا چاره چويي بيکاري درافغانستان | افغانستان | DW | 05.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ازانتخاب کابينه جديد تا چاره چويي بيکاري درافغانستان

درحالي که بيکاري وفساد اداري درافغانستان به اوج خود رسيده است وحکومت کرزي ازاين ناحيه زيرفشارشديد بين المللي قرار دارد، گفته مي شود کابينه جديد به زودي اعلان مي شود.

کرزی وعده کرده است که دراین دور کارش فساد اداری را ریشه کن سازد وبیکاری را چاره کند

کرزی وعده کرده است که دراین دور کارش فساد اداری را ریشه کن سازد وبیکاری را چاره کند

بسياري درافغانستان نسبت هراميدواري درمورد آينده بدبين مي باشند. اما برخي مي کوشند رنج ياس را با فکرکردن به حوادث روزمره کاهش دهند. کابينه آينده وچهره هاي جديدي که تصورمي شود کرسيهاي وزرا را پرکنند دل مشغولي عده اي زيادي است.

تاکيد جامعه بين المللي برمبارزه حکومت جديد افغانستان عليه فساد اداري درحدي بوده است که همايش وزراي خارجه ناتو به روز جمعه دربروکسل نيز ازآن مبرا نبوده است. قراين حاکي ازآن اند که عمر حکومت افغانستان شايد وابسته به درجه مبارزه اش با فساد اداري باشد. اکنون ديده شود که کابينه جديد براي ريشه کن سازي فساد اداري و بيکاري چه تدابيري اتخاذ مي کند.

دفتررياست جمهوري افغانستان گفته است که رئيس جمهور کشور به زودي درهمين چند روز کابينه جديد اش را معرفي مي کند. حامد علمي سخنگوي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است که :" رئيس جمهور درمشورت با بزرگان، متنفذان، سياستمداران وکارشناسان افغان ليست کامل ياقسمي حکومت جديدش را معرفي مي کند".

پيش ازاينکه حکومت جديد کارش را شروع کند بايد راي اعتماد پارلمان را به دست آورد.قرار بود نمايندگان پارلمان به روز يکشنبه تعطيلات زمستاني شان را آغاز کنند، اما گفته شده است که پارلمان براي انجام دادن بحث روي بودجه دوران کاراين فصلش را تمديد کرده است. البته دراينجا اشارتي به دادن راي اعتماد به کابينه نشده است.

جنگ ها وبحران هاي سه دهه گذشته مليون ها افغان را به کشورهاي مختلف پناهنده ساخته بود که شماري بيشتر اين پناهنده گان درکشورهاي همسايه افغانستان، ايران وپاکستان پناهنده شده بودند واکنون نيز تعدادي کثيري ازافغانها دراين دوکشوروساير گوشه وکنار جهان مهاجر ميباشند.

طي سالهاي اخير شماري زيادي اين مهاجران چه براساس فشارهاي کشورهاي ميزبان وچه براساس اميدواري نسبت به اينده کشورخودشان يعني افغانستان ديار هجرت را ترک کرده اند وبه وطن شان برگشته اند.

سالها است که مهاجران برگشته به وطن ازاین خیمه های بدوی نجات نیافته اند وسرنوشتی ندارند

سالها است که مهاجران برگشته به وطن ازاین خیمه های بدوی نجات نیافته اند وسرنوشتی ندارند

ولي وضعيت افغانستان هنوز براي پذيرش سيل ازعودت کننده اماده نيست، بيکاري روز افزون درشهرها وروستاهاي افغانستان، نبود امکانات اوليه زندگي درمقايسه به کشورهاي همسايه دراين کشور، نبود امنيت کافي براي کاروفعاليت وساير مشکلات که هنوز درافغانستان دامن گير مردم هستند، بار ديگر انگيزه مهاجرت را درنزد برخي از عودت کننده گان زنده کرده است.

با رسيدن فصل سرما درشهر کابل برشماري بيکاران دراين شهر همه روزه افزوده ميشود، اکثر اين بيکاران کساني اند که اخيرا از ديارمهاجرت برگشته اند، انان از برگشت شان به افغانستان ابراز ندامت ميکنند ودولت مردان افغانستان را به باد انتقاد ميگيرند که درکنار اينکه حکومت براي افغان ها کاري نکرده است؛ فرصت زندگي پناهنده گي را نيز موجوديت حکومت ونظام جديد از انان سلب کرده است.

انها ميگويند برخي براساس مجبوريت وبرخي براساس يک اميدواري اشتباه به وطن برگشته اند ولي درافغانستان کمترين توجه به انان نميشود وحتا فرصت يک زندگي بخور نمير را نيز دراين کشور مجالي نيست.

عبدالمناف که سه سال قبل از پاکستان برگشته است ميگويد از مصارف فاميلش که سيزده نفر هستند هميشه عقب ميماند، عبدالمناف فقط مصارف يک ونيم ماهه ي زمستان فاميل اش را تا حال اماده کرده است ولي با رسيدن سردي ها بيکار است.

« رنگ مال هستم ازبيکاري اينجا نشسته ام اگر براي فردا کاري پيدا شود، بعضا درماه يک هفته اگر کار پيدا شود ديگر کار نيست، پس از عيد يک روز هم من به کار نرفته ام، بما گفتند بياييد ما به شما زمين ميدهيم براي شما کار فراهم ميکنيم، از پاکستان هم ما را کشيدند اينجا هم کار نيست دلم است پس پاکستان بروم».

بیکاری وفقر وسرانجام کار را به گداگری می کشاند

بیکاری وفقر وسرانجام کار را به گداگری می کشاند

اگر درچوک هاي کار گري شهرکابل سري بزنيد شماري انبوهي از بيکاران را خواهيد ديد که همه روزه منتظر کاراند ولي کمترازانان اين شانس را دارند که پس از چند روز يک صاحب کاري به سراغش ايد.

« مهدي يوسفي هستم به کاشي کاري، موزاييک، سراميک وگلکاري مکمل بلدهستم، ازصبح تا حال نشسته ام درهفته يکي دو روزبه کار ميروم، چهارماه ميشود از ايران برگشته ام روز 50 افغاني در روز کارگر نيستم، اگر وضعيت چنين باشد من نان خودم را پيدا کرده نميتوانم چه رسد به اعاشه فاميلم».

هرچند بيکاري يک معضل بزرگ جهاني است ولي بيکاري در کشور هاي عقب مانده وبحران ديده مثل افغانستان ازجمله چالش هاي است که مقابله کردن با ان اسان به نظر نميرسد، افغانستان که هشت سال ميشود همکاري هاي بزرگ اقتصادي وسياسي جهان را با خود دارد ولي بازهم مشکلات زيادي را دست وگريبان است.

عمده ترين چالش درافغانستان هميشه بيکاري بوده است که دراين سال ها نيز قادر نشده است تا اين معضل را تا حدي کاهش دهد.

شمار اين عودت کننده گان حتا پول برگشت به مهاجرت را ندارند اگرنه به افغانستان باقي نخواهند ماند.

« من کار زياد بلد هستم، گلکاري، برق کشي، پلستر، گج کاري، رنگمالي، خياطي، درايوري را بلد هستم ولي فايده اي ندارد زيرا کار نيست، اينجا ميايم ساعت 2 بعد از ظهر پس خانه ميروم پول ندارم اگرنه يک روز \{درافغانستان\} نه مي شينم | سه ماه ميشود که بيکار هستم همه روزه ساعت 6 صبح ميايم وساعت 2 بعد از ظهر خانه بر ميگردم مجبوري درافغانستان زياد است ماه يکي دو مورد اگر کار پيدا شود ديگر کار نيست».

اين درحاليست که وزارت کار واموراجتماعي افغانستان مگويد تلاش دارد زمينه هاي کاري را براي جوانان بيکار فراهم کند، انها ميگويند اين وزارت قرار داد هاي را کشور هاي منطقه که نياز به کار گر دارند امضا کرده است که به موجب ان صد ها جوان بيکار افغانستان را به خاطر کار به ان کشور ها فرستاده است.

امين بهراد، کابل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی