ارزش تفاهم، بردباری و تحمل در یک جامعه | جامعه و فرهنگ | DW | 08.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

جامعه و فرهنگ

ارزش تفاهم، بردباری و تحمل در یک جامعه

افغانستان، که از اقوام مختلف متشکل است و در آن مشکلات اتنیکی و زبانی وجود دارد، تحمل همدیگر بسیار مهم است. درینجا، به خاطر نزدیکی و اتحاد آنها، نقش مؤسسات سیاسی و نهاد های مدنی توضیح میشود.

default

در برنام ۀ " بشنو و بیامو ز" برنامه های تفاهم و تحمل، آن طریقه ها را بیان میکن ن د که بر اساس آن اقوام مختلف و پیروان مذهب های مختلف با همدی گ ر در فضای امن زند ه گ ی کنند، با یکدی گ ر جر و بحث کنند، با هم بنشینند، جر گ ه ها را تشکیل بده ند، مشکلات خود را بیان کنند و در راه از بین بردن آن گ ام های صادقانه ب ردار ند.

ریش سفیدان و بزر گ ان خود را مکلف بدانند و جوانان را رهنمایی کنند تا روحی ۀ تفاهم و تحمل در آنها تقویه شود.

در بخشهای مختلف این برنامه در بار ۀ نقش جوانان و نوجوانان هم بحث خواهد شد که آنها چ گ ونه میتوانند بین اقوام و پیروان مذاهب مختلف روحی ۀ برادری و همبست گ ی را تقویه کن ند.

آگهی