ادعای ستره محکمه ی افغانستان علیه ایستگاه فرستنده ی تلویزیونی خصوصی طلوع | مجله حقوق بشر | DW | 08.04.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ادعای ستره محکمه ی افغانستان علیه ایستگاه فرستنده ی تلویزیونی خصوصی طلوع

ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مشعراست که : " هرکس برخوردارازحق آزادی عقیده وبیان است . این حق مشتمل است برآزادی درداشتن عقاید بدون هیچگونه دخالتی ، ونیز آزادی درجستجو وکسب ونشر اطلاعات از طریق رسانه ها." بااینهم درافغانستان چنین حقی که قانون اساسی افغانستان خودرا بدان متعهد اعلام نموده است،

تلویزیون طلوع دربرنامه هایش تااندازه ای مطابق به خواست مردم است.

تلویزیون طلوع دربرنامه هایش تااندازه ای مطابق به خواست مردم است.

درعمل با تفسیرهای مختلفی ازجانب حکومت ودیوان عالی قضایی کشورروبر میشود ودیوان عالی قضایی افغانستان یا ستره محکمه گاهی بدون اعلام وطی نمودن پروسه ی قضایی احکامی را ازجانب قاضی القضات کشوراعلام میدارد که بیشتر شباهت به فتوا ودستور دارد. به سلسله اقدامات اینچنانی ، آخرین اقدام دیوان عالی قضایی افغانستان یاستره محکمه، " غیراسلامی " خواندن دستگاه فرستنده ی تلویزیونی طلوع یکی ازتلویزیون های خصوصی کشورمی باشد.

دراین هفته مانخست گزارشی درین زمینه به خدمت شما تقدیم نموده ، بعدا، برای روشن شدن مزید موضوع مصاحبه ای با یکی ازروزنامه نگاران مقیم کابل انجام داده ایم.

گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز:

بتاریخ 29 ماه مارچ سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش دادکه : گزارشگران این سازمان ازحامد کرزی رییس جمهور افغانستان تقاضانموده اند که دربرابر امواج فشارمحافظه کاران ، بویژه شورای علما زیررهبری فضل هادی شنواری ، رییس دیوان عالی قضایی ویا ستره محکمه افغانستان موضع روشنی بدفاع از تلویزیون کیبلی ورسانه های نشراتی اتخاذ نماید.

سازمان آزادی مطبوعات گفته است که بیم آن میرود که رییس جمهور منتخب افغانستان تحت تاثیر آن قضات دیوان عال قضایی یا ستره محکمه قرارگیرد که مشروعیت خود آنان مورد سوال می باشد.

سازمان ژورنالیستان بدون مرز طی نامه ای عنوانی حامد کزری رییس جمهورافغانستان گفته است که: " این مربوط به تماشاچیان است تا درمورد برنامه های تلویزیون تصمیم بگیرند... ومحققاً به حکومت ارتباط ندارد که بگوید چه خوب است وچه بد است. چنین رفتارهای سانسورآمیزی در نقطه ی مخاف قانون اساسی وقانون مطبوعات افغانستان قراردارد"

. بتاریخ 13 مارچ شورای علما ضمن فیصله نامه ایکه درآن 100 تن ازاعضای این شورا امضانموده اند، ضمن انتقاد از فرستنده ی تلویزیونی طلوع ، ازدولت افغانستان تقاضا نموده اند که تلویزیونهای دولتی وخصوصی کشوربرنامه های " ضدا خلاقی وضد اسلامی خود را متوقف گردانند."

یک عضو شورای متذکره گفته است که : " مامطابق به قانون اساسی تصمیم گرفته ایم وما همچنان خواهان منع نمایش رقص شده ایم که مطلقاً درتضاد با شریعت قراردارند." زیرا ماده ی 3 قانون اساسی افغانستان میگوید که : هیچ قانونی نمیتواند مخالف با شریعت باشد. همانطوریکه ماده ی 34 این قانون از آزادی بیان حمایت می کند.

مسئوولان تلویزیون طلوع این ادعا را که فرستنده ی نامبرده دست به انتشار برنامه های ضد اسلامی زده باشد رد نموده وآنرا برداشتهای " شخصی میخوانند". آنان عملکرد کمیسیون کنترول برنامه را که درماه نومبر2004 بوجود آمده وبتاریخ 16 فبروری از وی نقاضا نموده است تابرنامه ی موسیقی را تغییر داده ومتصدی آنرا تبدیل نماید، مورد انتقاد قرارداد. اعضای کمیسیون همچنان گفته اند که برخی ازژورنالیستان تلویزیون طلوع مردمان " آبرومند" ی نیستند.

کمیسیون کنترول برنامه های تلویزیونی دراواخر سال 2004 موقتاً، ممنوعیت نشرات را برتلویزیون کیبلی اعمال نمود. بتارخ 7 نومبر وزیراطلاعات وفرهنگ افغانستان ازتلویزیونهای خصوصی ودولتی تقاضا نمود تا به نشراتی پایان بخشند که درتوافق با اسلام قرارندارند، این توصیه وی بیشتر درقسمت فلمهای هندی وغربی بود که ازنظر وی جامعه افغان را دچار شوک خواهد گردانید. روزبعد نشست دیگرکابینه بریاست حامدکرزی ر ییس جمهورافغانستان تهدید نمود، درصورتیکه تلویزیونهای کیبلی وطلوع به نشرات خلاف اسلام وفرهنگ افغانستان ادامه بدهند، نشرات آنها را ممنوع قرارداده واجازه ی فعالیت آنان را مصادره می نماید.

درافغانستان تلویزیون طلوع نخستین ویکانه ایستگاه فرستنده ی تلویزیونی خصوصی میباشد. وفلمهایی غربی ای چون " ده دستور" وویدیوهای مدونا را به نمایش می گذارد. این ایستگاه فرستنده ی تلویزیونی توسط گروه رسانه ای آسترلیایی - افغانی براه افتاده است . گروه نامبرده همچنان مسئوولیت یک فرستنده ی رادیویی بنام " آرمان " را نیز به عهده دارد که روی امواج اف . ام . نشرات می کند.

مصاحبه با وکیل احمد احساس

روزنامه نگاردر کابل

پیرامون مشاجره ی ستره محکمه با تلویزیون طلوع

ارزیابی کلی آقای احساس ازنشرات تلویزیون طلوع چنین است:

تلویزیون طلوع دربرنامه هایش تااندازه ای مطابق به خواست مردم است. دراوایل این برنامه ها تااندازه ای آزادتربودند. مثلاً دراوایل فلمی پیرامون پیدایش انسان وآدم وحوا را به نمایش گذاشت. برنامه های مشابه دیگری نیزوجودداشتند. اما بعد ها یک اندازه خودسانسوری صورت میگرفت. نمایشهای ویدیویی واضحاً که آزاداست ومردم هم دربرخی موارد عکس العملهایی دارند. اما بصورت کل مردم ازتلویزیون نامبرده ناراض نیستند.

آقای احساس درمورد این سوال که آیا واقعیت دارد که برخی ازنشرات این تلویزیون شوک فرهنگی تولید می کند، ویااینکه چنین قضاوتی مبالغه آمیز است ؟، گفت :

نقطه حساس دربین مردم اینست که ما درمعرض یک تهاجم فرهنگی قرارداریم . بزرگترین مشکل تلویزیون طلوع پخش برنامه های خارجی ودربخش موسیقی 70% آهنگهای هندی وخارجی است. اکثریت روشنفکران افغان ازاین حالت بسیارناراض هستند ومی ترسند که مبادا برفرهنگ گذشته ی کشورتأثیرسویی برجا بگذارد. چنانکه فعلاً درکابل چنین تاثیری ازخود بجا گذاشته است.

حساس درپاسخ به این سوال که ، درجدال بین تلویزیون کابل که بیشترفعالیتهای رجال دولت وبعضاً هم برنامه های تکراری را به نمایش می گذاردوتلویزیونهای خصوصی که به بازاریابی می پردازند، چه حد وسطی میتواند وجودداشته باشد؟، گفت :

برنامه های تلویزیون کابل اکثراً کلیشه ای اند . متاسفانه برای تلویزیون کابل برنامه های اجتماعی مطرح نیست . من فکرمیکنم هرگاه تلویزیون کابل ازبرنامه های کلیشه ای اش دوری نماید ودرعین زمان به ارزشهای ملی بپردازد وبرنامه های تفریحی زیادتری داشته باشد، میتواند تلویزیون بسیارخوبی باشد.همینطورتلویزیونهای خصوصی ما درپهلوی برنامه های تفریحی هرگاه برنامه های تعلیمی وتربیتی را بیافزایند بهترمی شود. زیرا مادرحال بازسازی ورشد وگذارهستیم واینطوربرنامه باید درتلویزیونهای خصوصی جا بازکنند.

آقای احساس به پاسخ آخرین سوال متصدی برنامه ی حقوق بشر دایربراینکه : دنباله ی منازعه ی ستره محکمه وتلویزیون طلوع به کجا کشیده است ؟ گفت :

تقاضای ستره محکمه وشخص آقای شنواری مورد توجه کمیسیون بررسی مطبوعات ورسانه ها قرارگرفت ، تلویزیون طلوع مورد فشارقرارداده شد. برنامه هاییکه یک اندازه آزادتربودندفعلاً درحال سانسورقراردارند. مردم ازاین حالت وتقاضای ستره محکمه راضی هستند.

مطالب مرتبط

آگهی