احتمال کنار رفتن برخي نامزدان به نفع حامد کرزي | افغانستان | DW | 07.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

احتمال کنار رفتن برخي نامزدان به نفع حامد کرزي

وعده ي پستهاي وزارت، رياست و نيز ارتقاي برخي ولسواليها به ولايت، از جمله مسايلي است که از سوي احزاب سياسي و رهبران قومي اي که از حامد کرزي اعلام حمايت کرده اند، برملا شده است.

افغانستان در آستانه ي انتخابات

افغانستان در آستانه ي انتخابات

تيم کمپاين حامد کرزي، رييس جمهور برحال و نامزد انتخابات رياست جمهوري، مي گويد، اکثر نهادها و احزاب سياسي از نامزدي کرزي حمايت کرده اند.

وحيد عمر، سخنگوي ستاد انتخاباتي حامد کرزي امروز در يک کنفرانس خبري گفت:

"تقريبا تمام نهادها، احزاب سياسي مطرح در افغانستان، حدود 90 درصد از اين نهادها و احزاب و نهادهايي سياسي که در افغانستان مطرح هستند، حمايت خود را از جناب حامدکرزي اعلام کرده اند".

بسياري احزاب و نهادهاي که از حامد کرزي اعلام حمايت ميکنند، با تاييد اين ادعا مي گويند، آن ها در قبال شرط ها و وعدههايي از آقاي کرزي حمايت کرده اند. وعده ي پستهاي وزارت، رياست و نيز ارتقاي برخي ولسواليها به ولايت، از جمله مسايلي است که از سوي احزاب سياسي و رهبران قومي اي که از حامد کرزي اعلام حمايت کرده اند، برملا شده است.

وحيد عمر كه نيز دادن چنين وعدههايي را رد نمي کند و آن را بخشي از مشارکت احزاب در يک روند دموکراتيک ميداند، ميگويد چگونگي اختصاص اين پستها و وعدهها، بعد از پيروزي حامد کرزي در انتخابات معلوم خواهد شد و حالا سخن گفتن در اين موارد، پيش از وقت مي باشد.

کارشناسان معتقد اند، اتکا به سران قومي براي جلب راي بيشتر و اعطاي پستها به اين رهبران و احزاب سياسي، به دليل اين که هنوز بسياري احزاب سياسي افغانستان از کفايت و شايستگي لازم برخوردار نيستند، ميتواند نقض کننده ي شايسته سالاري در حکومت باشد. از سوي ديگر، گفته ميشود بخشي از احزاب و نهادهاي که در معاملات و معادلات انتخاباتي سهيم اند، در ميان مردم جايگاه قابل قبولي ندارند. اما وحيد عمر ميگويد ستاد انتخاباتي حامد کرزي با آن تعداد از احزاب سياسي ايتلاف کرده است، که راي بيشتر مردم را با خود دارند.

در همين حال، گفته ميشود در اين روزها برخي نامزدان انتخابات رياست جمهوري به نفع آقاي کرزي کنار خواهند رفت. شايعاتي وجود دارد که برخي نامزدان با آقاي کرزي به توافق رسيده اند و به نفع او کنار ميروند. در همان آغاز روند انتخابات نيز گمانهها بر اين بود که تعدادي از 41 نامزد انتخابات رياست جمهوري، در جريان مبارزات انتخابات کنار خواهند رفت. زيرا تحليلگران ميگفتند، برخي چهرهها بيشتر از اين که براي به دست آوردن کرسي رياست جمهوري خود را نامزد کرده باشند، براي به دست يابي امتياز از نامزدان ديگر، به اين پروسه پيوستهاند.

سخنگوي ستاد انتخاباتي آقاي کرزي با تاييد اين که گفتگوهايي در اين زمينه جريان دارد، ميگويد که ستاد انتخاباتي حامد کرزي، بيشترين توانايي را در اين رابطه دارد. وحيد عمر ميافزايد: "ما هم صحبتهايي خود را داريم با افراد و اشخاص خاص، و فکر مي کنيم که ما بيشترين زمينه ي اين را داريم که کانديدان بيشتري ممکن در طول چند روز آينده يا در طول کمپاين به نفع کرزي صاحب از نامزدي دست بکشند. يعني بيشترين فرصت و بيشترين توانايي را در اين عرصه ما داريم".

از سوي ديگر، با آن که آقاي کرزي چندين بار از سوي ساير نامزدان به مناظره ي تلويزيوني دعوت شده است، اما هنوز پاسخ روشني در اين ارتباط نداده است.

سخنگوي ستاد انتخاباتي حامد کرزي با آن که مي گويد مناظرهي تلويزيوني روش خوبي در مبارزات انتخاباتي است، اما ميافزايد که در مناظرهاي که در آن پرنسيپهاي يک مناظره رعايت شود، احترام متقابل وجود داشته باشد حاضر خواهد شد. او با بيان اين که رييس جمهور از تشريح دستآوردها و کاستيهاي گذشتهاش هراسي ندارد، ميگويد: "ما فکر ميکنيم که از همگي کرده در اين ارتباط دست بالايي هم داريم. فقط ما گفتيم که تشويشهاي خود را از نحوه ي برگزاري اين مناظرهها، و از برداشتهايي که از اين مناظهرها وجود دارد، از فرهنگي که تا هنوز در اين مناظرهها ديديم و شاهد بوديم، از آن تشويشهاي خود را داريم".

اين درحالياست که به باور آگاهان، با آن که در مناظرهها ي تلويزيوني ممکن است تنشهاي لفظي واقع شود و نامزدان نيز بيشتر به بدگويي از هم ديگر، نه ارايه ي برنامه خواهند پرداخت، اما نوع برخورد در مناظرهها و يا همان فرهنگ مناظره توسط نامزدان، خود ميتواند يکي از عوامل براي تشخيص نامزدان توسط مردم باشد.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: مبلغ

آگهی