اتهام فساد عليه زرداري پاکستان را تهديد به بحرانهاي عميق ترمي کند | آلمان و جهان | DW | 28.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

اتهام فساد عليه زرداري پاکستان را تهديد به بحرانهاي عميق ترمي کند

آن عفوي که شامل حال 8000 پاکستاني با اتهامات مختلف به شمول آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان وچهار وزيرکابينه اش بود، به روز شنبه ازاعتبارساقط شد.

زرداری پس ازکشته شدن بی نظیربهوتو همسرش رئیس حزب مردم پاکستان شد

زرداری پس ازکشته شدن بی نظیربهوتو همسرش رئیس حزب مردم پاکستان شد

زرداري را به دليل آنکه به حيث رئيس جمهور پاکستان ازمجازات معافيت دارد نمي توان به محاکمه کشاند، هرچند اتهام فساد اداري ورشوتخواري اي که متوجه افراد نزديک به وي است مي تواند موقف او را ضعيف تر بسازد.

درمورد حکم عفو ازمجازات سوالهايي وجود دارد که دراينجا نماينده رويترپاسخهاي لازم به آنها را تهيه کرده است:

چرا حکم عفو صادر شده بود؟

حکم عفو توسط فرماني که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان درسال 2007 صادر کرده بود، با طرح مشارکت دادن درقدرت بي نظيربهوتوي فقيد همسرزرداري ونخست وزيرپيشين پاکستان، نافذ گرديده بود.

زرداري را به نام " آقاي ده درصد" هم ياد مي کردند. گفته مي شود که او دردهه نود هنگامي که وزيردارايي پاکستان بوده است، با دادن امتيازات قراردادهاي پردرآمد به افراد، ده درصد سرمايه گذاريهاي آنها را براي خود وضع مي کرده است.

زرداري چندين سال با اتهامات مختلف درزندان سپري کرده است. خودش مي گويد که اين زنداني ساختنها انگيزه سياسي داشته اند. او هرگز محاکمه نشده است.

فرمان عفوي که صادرشده بود، زمينه را براي برگشت دوباره به پاکستان بي نظيربهوتو فقيد ازتبعيدي که خود انتخاب کرده بود، فراهم ساخت . با کشته شدن بي نظيربهوتو رياست حزب مردم پاکستان به آصف علي زرداري واگذاشته شد. با پيروزي انتخاباتي حزب مردم پاکستان درفبروري سال 2008 واستعفاي پرويزمشرف،درماه آگست همان سال زرداري رئيس جمهور پاکستان شد.

لغو فرمان عفو چه عواقبي دارد

لغو عفو يک ضربت سياسي ديگر برآصف زرداري رئيس جمهور نامحبوب پاکستان است. هرچند معلوم نيست که آيا اين امر منجر به پايان زعامت او مي گردد ويانه ؟

مشرف فرمان عفو هشت هزار متهم را به امید آنکه بی نظیربهوتوی فقید درقدرت شرکت کند، صادرکرد

مشرف فرمان عفو هشت هزار متهم را به امید آنکه بی نظیربهوتوی فقید درقدرت شرکت کند، صادرکرد

امکان دارد اتهامات فساد اداري ورشوت ستاني عليه برخي ازنزديک ترين همکارانش به شمول رحمان ملک وزيرداخله پاکستان احيا شود.

اين حوادث مي تواند کشورداري بمب اتومي پاکستان را که براي مبارزه ايالات متحده امريکا عليه تروريسم وشکست دادن طالبان درافغانستان ازاهميت اساسي برخورداراست، به بحرانهاي تازه اي بکشاند.

اين امر همچنان مي تواند حکومت پاکستان را ازلشکرکشي خودش عليه طالبان پاکستاني درمناطق مرزي بازدارد. اکنون افزايش بمباردمان دراين مناطق نگرانيهاي امنيتي را عميق ترساخته است.

چگونه نا آراميهاي اخير بوجود آمد؟

دادگاه عالي پاکستان فرمان عفو مشرف را رد کرده وبه حکومت هدايت داد تا همه فرامين مشرف را ازتصويب پارلمان کشور بگذراند. دراين جمله فرمان عفو هشت هزارمتهم توسط مشرف هم شامل بود.

حکومت مي خواست اين مسئله را درپارلمان مطرح کند، اما نوازشريف رهبرمخالفان زرداري وبرخي ازاعضاي حزب مردم پاکستان با اينکار مخالفت کرده وگفتند که اين کار فساد ورشوت ستاني را مشروعيت مي دهد.

با وجود خود داري حکومت، نيروهاي مخالف ورسانه ها اصرار دارند تا ليست نامهاي کساني که ازاين فرمان عفو مستفيد شده اند، انتشار يابد.

يوسف رضا گيلاني نخست وزيرپاکستان به اميد آنکه بتواند مخالفان را آرام سازد، دستور داد تا اين ليست انتشار يابد.

نوازشریف مهم ترین مخالف سیاسی زرداری ، نمی خواهد زرداری را ازحکومت سقوط دهد بلکه می کوشد اورا به یک رهبر نامنهاد تبدیل کند

نوازشریف مهم ترین مخالف سیاسی زرداری ، نمی خواهد زرداری را ازحکومت سقوط دهد بلکه می کوشد اورا به یک رهبر نامنهاد تبدیل کند

آيا مي توان عليه زرداري اقامه دعوا کرد؟

درحاليکه رئيس جمهور بودن زرداري، او را دربرابرمحاکمه شدن مصوون نگه مي دارد، برخي ازمفسران براين نظراند که رئيس جمهور بودن مانع برخورد قانوني با او نشده ودست کم مي توان بعد ازختم رياست جمهوري او را به محاکمه کشاند.

هواخواهان نوازشريف ، رقيب عمده زرداري خواهان آن اند که همه مقامات برجسته حکومتي به شمول نزديکان زرداري که نام شان درليست انتشار يافته مذکوراست ازمقامات حکومتي برکنار شوند، درغيرآن پاکستان در دامن نا آراميهاي سياسي تازه فرو مي غلتد.

تحليل گران مي گويند که شريف پس ازنه سال حکومت نظامي نمي خواهد حکومت ملکي زرداري را تهديد کند. او درنظردارد بدين ترتيب زرداري را به يک رهبرنامنهاد تبديل کند وازکشيدگيهايي که بين حکومت پاکستان و ارتش آن کشور درمورد کمکهاي امريکا که ازنظرآنها واجد شرايط تحقيرآميز است، بهره برداري کند.

زرداري درآغاز اين ادعاها را که اين قرارداد کمکها، حاکميت پاکستان را تضعيف کرده است رد کرده است، اما تحليگران براين نظراند که وضع هنگامي خراب مي شود که احساسات ضد امريکايي شدت مي گيرد.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی