اتخاذ تدابیر صحی در افغانستان | جامعه و فرهنگ | DW | 08.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

جامعه و فرهنگ

اتخاذ تدابیر صحی در افغانستان

در این برنامه در مورد مسایل بسیار مهم و روزمرۀ صحی بحث های اساسی خواهد شد، و به شنونده گان در بارۀ صحت و سلامتی معلومات علمی و مشوره ها داده خواهد شد که چگونه در زنده گی روزمره از آنها استفاده کنند.

default

با در نظر داشت حالات کنونی افغانستان، معلومات دربار ۀ صحت خوب و جلوگیری از امراض بسیارمهم است.

برنام ۀ صحت پیرامون خطرات احتمالی در قبال صحت بحث میکند ، و علاوه بر آن برای معلومات علمی شنوند ه گ ان در مورد موضوعات مختلف ، چون حفظ و ن گ هدا ری منابع طبیعی، رابطه بین محیط زیست و نظافت، تغ ی یر اقلیم و غیره بحث خواهد شد.

ما در برنام ۀ فعلی ، که " بشنو و بیاموز " نام دارد، شما را به شنیدن داستان یک خانواده دعوت می کن یم که اعضای آن چ گ ونه به مسایل صحی ارزش قایل اند و در عین زمان در اتخاذ تدابیر اولی ۀ صحی با مردم قری ۀ خود بسیار کمک می کن ند. این خانواده در یک قریه زند ه گ ی میکند، بسیار فعال است و موضوع هم در همانجا بیان میشود

آگهی