اتحاديه اروپا و مسالۀ پناهندگان | آلمان و جهان | DW | 07.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحاديه اروپا و مسالۀ پناهندگان

کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در ژنيف با نگراني از شوراي رياست اتحاديه اروپا به رهبري کشور فرانسه، خواست تا از حفظ ِ پناهندگان غفلت ننمايد.

سارکوزی، رییس جمهور فرانسه و رییس شورای اتحادیه اروپا، خواهان یک سیاست جدی در برابر پناهندنگان است

سارکوزی، رییس جمهور فرانسه و رییس شورای اتحادیه اروپا، خواهان یک سیاست جدی در برابر پناهندنگان است

کميسار عالي سازمان ملل متحد از وضعيت پناهندگان نگران است، زيرا سارکوزي رييس جمهور محافظه کار در نظر دارد که يک سياست جدي را در برابر پناهندگان پيشه نمايد. سارکوزي يک شب قبل از احراز مقام شوراي رياست اتحاديه اروپا، در صحبتي در تلويزيون خطوط عمدۀ سياست خود را در اين باره گفت:

"هدف ديگري رياست فرانسه براي شوراي اروپا، اتخاذ يک سياست مشترک روي مسالۀ پناهندگان است." بايد يک بار شمار پناهندگان را در برابر چشم قرار داد. ساروکوزي به ادامه گفت:

"به تعداد 450 ميليون جوان افريقايي وجود دارند که کمتر از 17 سال دارند. و افريقا در تنگاي دريا جبل طارق قرار دارد که فقط 13 کيلو متر

از اروپا فاصله دارد."

نظر به اظهارات کميسيون اتحاديه اروپا، سالانه به تعداد 220 هزار انسان در کشور هاي اروپايي تقاضاي پناهندگي مي دهند. يک و نيم تا دو ميليون انسان، به صورت قانوني در کشور هاي اتحاديه اروپا مي آيند، نظر به تخمينات به همين تعداد به صورت غير قانوني در کشور هاي اتحاديه اروپا به سر مي برند. رييس جمهور سارکوزي مي خواهد تا با سياست خود در قبال پناهندگان، موقعيت خود را در ميان راي دهندگان محافظه کار در فرانسه تقويت کند. او اظهار داشت:

"فرانسه و اروپا نمي توانند تمام بد بختي هاي جهان را مداوا نمايند. در اين صورت دولت اجتماعي ما منفجر خواهد شد، دولت فرانسه و نيز دولت هاي اروپايي."

فرانسه و اسپانيا، بعد از مشاجره طولاني، روي يک پيشنهاد مشترک براي ديدار وزراي داخلۀ در کان با هم توافق کرده اند. فرانسه مکررا ً از اسپانيا انتقاد نموده است که آن کشور به تعداد 800 هزار مهاجر غير قانوني که در اسپانيا کار يافته اند، مدارک اسناد توزيع کرده است.

از نظر سرکوزي، از آن جا که در اروپا، آزادي مسافرت وجود دارد، اما بعد از قرار داد شينگين، ديگر کنترول مرز هاي داخلي برطرف شده است، بايد سياست مشترک روي مسالۀ مهاجران وجود داشته باشد. رييس جمهور فرانسه از اتحاديه اروپا تقاضا کرد:

"به اين دليل اين باور من است: در صورتي که ما آزادي مسافرت ِ بدون مرز در ميان اتحاديۀ اروپا داريم، پس ما بايد سياستي را در پيش گيريم تا مرز هاي خارجي اتحاد را مشترکا ً حفظ کنيم."

سرکوزي به حيث رييس شوراي اتحاديه اروپا مي خواهد تا نهاد حمايوي مرز هاي اتحاديه اروپا يعني فرانتيکس را تقويت کند و گزمه هاي مشترک را در درياي مديترانه و در مقابل افريقايي غربي به وجود آورد.

فعالين حقوق بشر و سازمان هاي کمک براي پناهندگان از اتحاديۀ اروپا انتقاد مي نمايند که اين اتحاديه مي خواهد دروازه ها را براي پناهندگان کاملا ً مسدود نمايد.

سرکوزي شديدا ً از قاعده هاي مشترک در امور پناهندگان حمايت مي کند که بر آن اساس مهاجريني که تقاضا هاي پناهندگي شان رد مي شوند، از کشور هاي عضو اخراج گردند. روئساي دول گروه اقتصادي امريکاي جنوبي از برنامه اتحاديۀ اروپا براي اخراج پناهندگان انتقاد کرده اند. آنان در يک توضيح نامه مشترک گفته اند که تلاش به جنايت آلودن همگاني مهاجران، با حقوق بشر در تضاد است.

آگهی