اتحاديه اروپا تصميم گيري براي قبولي پناهندگان مسيحي عراقي را به عقب انداخت | آلمان و جهان | DW | 25.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحاديه اروپا تصميم گيري براي قبولي پناهندگان مسيحي عراقي را به عقب انداخت

شوراي وزراي داخله اتحاديه اروپا تصميم در بارۀ قبول پناهندگان مسيحي از عراق را به تعويق انداخت . وزراي داخله گفته اند موضوع درماه سپتمبر مورد غور قرار بدهند.

پناهندگان عراقی درهرکشور به شمول سوریه وجود دارند

پناهندگان عراقی درهرکشور به شمول سوریه وجود دارند

ميشاييل بکر، سخنگوي کنفرانس اسقف هايکاتوليک مي گويد که مسيحي ها در عراق صرف نظر از جنگ داخلي در آنجا به صورت خاصي مورد تهديد قرار دارند.

باوجود آن که المالکي، نخست وزير عراق در ديدارش از برلين تاکيد کرد که اوضاع کشورش آن قدر بد هم نيست که گفته مي شود، نمي توان وجود بعضي از واقعيت ها را ناديده گرفت. چهار ونيم ميليون جمعيت عراقي مجبور به فرار از خانه هاي شان شده اند، بيش از نيم آنها در داخل عراق. نيم ميليون اخراج شده ها، مدت هااست که کشور را ترک کرده اند. آنها در کشور هاي همسايه، قبل از همه در سوريه و اردن فرار کرده اند و يا در کشو ر هاي عضو اتحاديه اروپا، مثلا ً در آلمان تقاضاي پناهندگي داده اند.

ولفگانگ شويبله وزير داخلۀ آلمان با تاکيد مي گويد:

"ما درهر ماه عراقي ها را در کشور ما قبول مي کنيم. مي دانيد که ما داراي شمار عظيمي از پناه جويان هستيم و پناهندگي آنان نيز مورد قبول قرار مي گيرد."

اين ادعا درست است. در آلمان هيچ تقاضاي پناهندگيي ازعراق رد نمي شود. در سال گذشته تعداد شان به پنج و نيم هزار مي رسيد. شويبله وزير داخله آلمان خواهان پذيرش شمار بيشتر آنها است. او قبل از همه در هم و غم مسيحي هاي عراقي است. بدون شک آنان به گروهي تعلق دارند که وضعيت شان بد تر از ديگر قربانيان جنگ در آن کشور است. به اين جهت وزير داخله آلمان از ماه ها به اين طرف در اين راستا جد و جهد مي کند تا کشور هاي عضو اتحاديه اروپا تعداد بيشتر پناهندگان عراقي را درکشورهاي شان پذيرا گردند. براي بعضي ها دراتحاديه اروپا چنين توجه بيش از اندازه در قمست مسيحيان از جانب وزير داخلۀ آلمان چندان خوش آيند نيست. از نطر انتقاد کنندنگان شويبله، تعلقات مذهبي بايد هيچ نقشي براي کمک به پناهندگان نداشته باشد. اما شويبله از موقف خود چنين دفاع مي کند:

کلیساهای آلمان مخالف جنگ عراق و جانبدار قبول مهاجران مسیحی عراقی می باشند

کلیساهای آلمان مخالف جنگ عراق و جانبدار قبول مهاجران مسیحی عراقی می باشند

"حالا مي توان از اقليت هاي مذهبي سخن گفت، کاربرد اين مفهوم براي اين يا آن ساده است. اما در مورد عراق نيز همين مفهوم صادق است. اقليت ديني در کشور هاي ديگر، کسان ديگر هستند، اما در عر اق مسيحي ها اند."

اما چنين پيشنهادي در اتحاديه اروپا به چنين آساني عملي نمي گردد. وزراي داخلۀ کشور هاي عضو اتحاديه اروپا، در جريان اين هفته به يک توافق جمعي روي اين مساله نخواهند رسيد چنانچه از بروکسل به گوش مي رسد. آنچه که از اين نشست انتظار مي رود، تنها يک فراخواني عام خواهد بود که بر آن اساس بايد پناهندگان عراقي را مورد پذيرش در کشور هاي شان قرار داد. اما توافقات مشخص که کدام کشور عضو اتحاديه اروپا، چه تعداد پناهندگان را پذيرا گردند، از اين نشست نبايد انتظار داشت.

در آلمان ولفگانگ شويبله وزير داخله به دليل اين مساله همواره زير فشار قرار مي گيرد. شونيمن ، وزير داخلۀ ايالت نيدر زاکسن که هم حزبي او نيز است، هوشدار داده است که از طريق پذيرش پناهاندگان از عراق، تروريست ها در کشور راه خواهند يافت. انگيلا مرکل صدراعظم آلمان، اين استدلال را رد کرده است. جناح حزب ايتلافي دولت، سوسيال دموکرات ها در پارلمان تاکيد مي کند که وزراي داخله کشورهاي اتحاديه اروپا بايست در نشست شان در بروکسل به توافقات مشخصي روي اين موضوع برسند. کليسا هاي آلمان نيز از اتحاديه اروپا جد ا ً تقاضا نموده اند که به پناهندگان عراقي کمک نمايند.

آگهی