ابراز نگراني درمورد سوء اجراات بلک واتر درافغانستان | افغانستان | DW | 06.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ابراز نگراني درمورد سوء اجراات بلک واتر درافغانستان

به روز جمعه دروزارت دفاع ايالات متحده امريکا گفته شده است که روبرت گيتس وزيردفاع آن کشور درمورد احتمال سوء اجراات شرکت امنيتي خصوصي " زي" که قبلاً " بلک واتر" ناميده مي شد، نگران است وموضوع را مورد بازرسي قرار مي دهد.

گیتس گفته است احتمال سوء اجراات بلک واتر را بطور جدی دنبال می کند

گیتس گفته است احتمال سوء اجراات بلک واتر را بطور جدی دنبال می کند

گيتس چنين وعده اي راهنگامي داده است که که " کارل ليوين" رئيس کميته نيروهاي مسلح مجلس سناي ايالات متحده امريکا ضمن نامه اي عنواني وزارت دفاع امريکا از وزيردفاع امريکا تقاضا کرده بود که واگذاري يک قرار داد يک مليارد دالري با اين شرکت را به دلايل ادعاهاي ارتکاب سوء اجراات توسط اين شرکت مورد تجديد نظر قرار دهد.

جيوف موريل دبيرمطبوعاتي وزارت دفاع به خبرنگاران گفته است که او " اين موضوع را درنظر داشته وجدي مي گيرد... ودرنگرانيهاي ( ليوين) دراين زمينه شريک مي باشد".

نامه سناتور ليوين عنواني روبرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده امريکا به تاريخ 25 ام ماه فبروري نوشته شده است وبه روز پنجشنبه شايع شده است . اين نامه حاکي ازآن است که گفته مي شود وزارت دفاع ايالات متحده امريکا ، با وجود سوابق خراب شرکت بلک واتردرعراق ودر گرماگرم اتهامات جديد دايربرسوء اجراات ، درنظر دارد ، با اين شرکت قرارداد " يک کار بسيار حساس" را جهت آموزش دادن به پليس ملي افغانستان ببندد.

نامه اشاره به يک استماع مجلس سنا مي کند که درآن به يک شرکت همکار بلک واتر قراردادي جهت تدارک براي آموزش دادن اسلحه درافغانستان بسته شده است.

کميته اموردفاعي مجلس سنا که درراس آن سناتور ليوين قراردارد، اظهارات شاهدي را شنيده است که درآن گفته مي شود شايد شرکت بلک واتر اين قرارداد را ببرد. درحاليکه دراسناد پيشنهاد شده اش به وزرات دفاع ايالات متحده امريکا دروغ گفته است ، سلاحهاي حکومت را " بصورت غيرقانوني زيرزده است"، بدون مجوز قانوني سلاح را حمل کرده است و درجمله کارمندان خود افرادي را استخدام کرده است که سوابق جنايي جدي به شمول دزدي و اعتياد به مواد مخدر دارند.

گفته شده است که اين طرز رفتار بلک واتر" موجب تيراندازي اي شده است که ماموريت ما را درافغانستان بدنام ساخته است".

ليوين همچنان به اريک هولدر لوي سارنوال يا دادستان کل درمورد اتهام اينکه بلک واتر به وزارت عدليه امريکا اظهارات غلط کرده است، نامه اي نوشته است.

موريل دبيرمطبوعاتي درحاليکه ازنگرانيها درمورد اجراات بلاک واتر ياد مي کرد، گفته است که معيارات قضايي جدي اي وجود دارند که درقراردادهاي دولتي مدنظر بوده وبلک واتر نمي تواند ازآن مستثني باشد.

اما او افزوده است که شرکت نامبرده تخصصهاي فني اي دارد که بايد درنظرگرفته شوند و وظايفي را انجام مي دهد که کمترشرکت ديگر انجام داده مي تواند.

برخي ازنمايندگان حزب دموکرات ايالات متحده امريکا براين نظراند که بايد انعقاد قرارداد حکومت فدرال يا وزارت دفاع ايالات متحده امريکا درمناطق جنگي اي مانند افغانستان وعراق جايي که هزاران تن ازسربازان امريکايي توظيف مي باشند،با شرکتهاي خصوصي امنيتي ممنوع شود.

درآغاز ماه جاري عراق حدود 250 تن ازکارمندان پيشين بلک واتر را ازخاکش اخراج کرد.

بلک واتر که مرکز آن درکاروليناي شمالي است قراردادي جهت تامين امنيت سفارت ايالات متحده امريکا دربغداد داشت. عراقيان وبرخي منابع ديگر کارمندان اين شرکت را متهم به روحيه کاوبايي مي کردند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی