آيکن بيري: نداشتن ارتباط با القاعده، دست کشيدن ازجنگ وقبول قانون اساسي سه شرط صلح اند | افغانستان | DW | 01.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

آيکن بيري: نداشتن ارتباط با القاعده، دست کشيدن ازجنگ وقبول قانون اساسي سه شرط صلح اند

سفير ايالات متحدهي امريکا ميگويد از روند مصالحهي دولت افغانستان با مخالفان براساس سه اصل نداشتن ارتباط با القاعده، دست کشيدن ازجنگ وقبول قانون اساسي، حمايت ميکند.

کارل آيکن بيري گفت در صورت پذيرفتن قانون اساسي و حقوق بشري از سوي طالبان، آنها ميتوانند به زندگي عادي برگردند.

کارل آيکن بيري گفت در صورت پذيرفتن قانون اساسي و حقوق بشري از سوي طالبان، آنها ميتوانند به زندگي عادي برگردند.

آيکنبيري، سفير ايالات متحدهي امريکا در افغانستان، امروز در يک کنفرانس خبري، ضمن موفقيت آميز خواندن کنفرانس لندن گفت، ملا عمر هنوز با القاعده است و با کساني که رابطهي خود را با القاعده قطع نکرده باشند، مصالحه صورت نميگيرد.

کارل آيکن بيري گفت در صورت پذيرفتن قانون اساسي و حقوق بشري از سوي طالبان، آنها ميتوانند به زندگي عادي برگردند.

سفير امريکا مصالحه با طالبان را براساس سه اصل دانست: "اول، آنها بايد رابطهي خود را با القاعده، تروريزم بين المللي، قطع کنند. دوم، بايد از جنگ دست بکشند. سوم، به قانون اساسي افغانستان احترام کنند؛ قانون اساسياي که از حقوق بشري و حقوق سياسي را هم براي مردان و هم براي زنان، به صورت مطلق حمايت ميکند".

رييس جمهور کشور روز گذشته گفت در دو مرحله، کوشش ميشود که طالبان به زندگي عادي برگشتانده شوند. به گفتهي رييس جمهور، در مرحلهي اول افراد عادي طالبان به زندگي عادي بازگردانده ميشوند که بايد قانون اساسي کشور را بپذيرند، و در مرحلهي دوم، تلاشهاي سياسي براي گفتگو با سران طالبان و حزب اسلامي، روي دست گرفته خواهد شد.

هرچند رييس جمهور بدون درنظرگيري هيچ استثنايي، بارها از ملا عمر و گلبدين حکمتيار خواسته است که به روند صلح برگردند، اما روز گذشته گفت در اين رابطه، تفاوت ديدگاهها ميان وي و جامعه جهاني وجود دارد.

در همين حال، مقامهاي ايالات متحدهي امريکا، در مورد گفتگو با رهبران طالبان با احتياط برخورد کرده، چنانچه قبلا هيلاري کلينتون، وزير خارجهي امريکا در مورد گفتگو با آنها ابراز ترديد کرده و مقامهاي نظامي ايالات متحده نيز گفته اند که طالبان بايد تضعيف شوند.

سفير امريکا در کابل ميگويد نشانهاي که نمايانگر قطع رابطهي ملا عمر با القاعده باشد، ديده نميشود.

سفير امريکا در کابل ميگويد نشانهاي که نمايانگر قطع رابطهي ملا عمر با القاعده باشد، ديده نميشود.

سفير امريکا در کابل نيز ميگويد نشانهاي که نمايانگر قطع رابطهي ملا عمر با القاعده باشد، ديده نميشود.

آيکن بيري که قطع رابطه با القاعده و پذيرش قانون اساسي را شروط مصالحه ميخواند، افزود: "در رابطه به ملا عمر، ميدانم که ملاعمر از زماني که طالبان و القاعده در افغانستان شکست خوردند و فرار کردند، هرچيزي که وي گفته است، در مجموع نشان ميدهد که وي هنوز با القاعده، يک گروه تروريستي بينالمللي، است که بسياري رنجهايي را براي افغانستان خلق کرد. ملا عمر هرگز دست از جنگ برنداشته و هرگز قانون اساسي افغانستان را نپذيرفته است".

به گفتهي سفير امريکا، موضوع قطع رابطهي ملا عمر با القاعده، نياز به يک بحث اکادميک و علمي دارد.

در همين حال، آيکن بيري ميگويد شوراي امنيت ملل متحد در رابطه به درخواست حکومت افغانستان مبني بر حذف نام طالبان از ليست سياه، حق فيصله دارد، اما در اين رابطه، بايد تضميني وجود داشته باشد که اين افراد، خطر و تهديدي را متوجه کشورها نسازند.

رييس جمهور کشور روز گذشته گفت در دو مرحله، کوشش ميشود که طالبان به زندگي عادي برگشتانده شوند. به گفتهي رييس جمهور، در مرحلهي اول افراد عادي طالبان به زندگي عادي بازگردانده ميشوند که بايد قانون اساسي کشور را بپذيرند، و در مرحلهي دوم، تلاشهاي سياسي براي گفتگو با سران طالبان و حزب اسلامي، روي دست گرفته خواهد شد

رييس جمهور کشور روز گذشته گفت در دو مرحله، کوشش ميشود که طالبان به زندگي عادي برگشتانده شوند. به گفتهي رييس جمهور، در مرحلهي اول افراد عادي طالبان به زندگي عادي بازگردانده ميشوند که بايد قانون اساسي کشور را بپذيرند، و در مرحلهي دوم، تلاشهاي سياسي براي گفتگو با سران طالبان و حزب اسلامي، روي دست گرفته خواهد شد

با اين وجود، آيکن بيري ابراز خوشبيني ميکند که روند مصالحه با مخالفان مسلح، موفقيتهايي در پي دارد.

به گفتهي وي، در مرحلهاي مصالحه، بايد با آن مقامهاي طالبان صورت گيرد که در پاکستان به سر ميبرند.

آيکن بيري افزود با آن که مقامهاي طالبان دراين رابطه ابراز نظري نکرده اند، اما نشانهها حاکي است که برخيهاي شان، به روند مصالحه ميپيوندند.

خوشبيني آيکن بيري بيشتر از اين جهت است که وقتي افراد طالبان به زندگي عادي برگردانده شوند، رهبران طالبان وسيلهاي براي جنگيدن ندارند.

کارل آيکن بيري افزود: "در ماههاي پيشرو، امکاناتي است که بسياري از اين فرماندهان و جنگجويان، سلاحهاي شان را به زمين ميگذارند. اگر آنها وقار و جايي بيابند، اگر آنها قانون اساسي را بپذيرند، جنگ را خاتمه خواهند بخشيد. بعدا، وقتي که بسياري جنگجويان طالبان به زندگي عادي برگردند، تصور و حساب رهبران بلند رتبهي طالبان که فعلا در پاکستان زندگي ميکنند، تغيير خواهد کرد. به خاطري که وقتي که آنها قوماندان و جنگجو نداشته باشند، منزوي خواهند شد".

در همين حال، سفارت امريکا ميگويد که در سال جاري ميلادي، در چهار بخش، چالشهاي عمدهاي بر سر راه وجود دارند.

به گفتهي آيکن بيري، در عملياتهاي نظامي در جنوب و جنوب شرق کشور که از هلمند آغاز ميشود؛ در پيشرفت سريع ارتش و پوليس ملي؛ در مبارزه با فساد اداري و حسابدهي مقامهاي دولتي؛ و نيز برگزاري انتخابات پارلماني، چالشهاي عمدهاي وجود دارند.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی