آيا اوکرايين مي تواند به زودي عضو اتحاديه اروپا گردد | آلمان و جهان | DW | 09.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آيا اوکرايين مي تواند به زودي عضو اتحاديه اروپا گردد

اوکرايين مي خواهد به زودي ممکن عضو اتحاديه اروپا گردد. اين هدفي است که مقامات حکومتي کشور هيشه روي آن تاکيد کرده اند.

ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوراوکرایین با ماتی فان هانن نخست وزیرفنلند دراجلاس ناتو واوکرایین درسال 2006 درهلسنگی

ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوراوکرایین با ماتی فان هانن نخست وزیرفنلند دراجلاس ناتو واوکرایین درسال 2006 درهلسنگی

ازاينرو به نظر مي رسد که جوليا تيموشنکو درآخرين ديدارش ازبروسل متقاعد شده باشد که زمينه پيوستن اوکرايين به اتحاديه اروپا مساعد شده باشد.جوليا تيموشنکو مي گويد:

"عقيده دارم تنها استحكام سياسى و همبستگى ديموكراتيك تهداب انكشاف آينده را براى اوكرايين ساخته ميتواند۰ البته رهبرى سياسى ما درين راه همه مساعى ممكن را مبذول ميدارد۰"

با اين جملات جوليا تيمو شينكو صدراعظم اوكرايين على الرغم كشيدگيهاى داخل حكومت، اتحاد حكومت كف را بازتاب داد۰

هرچند كه اتحاديهء اروپا تا حال همكاريهاى اقتصادى را طور جامع با اوكرايين پذيرفته است ، اما عضويت كامل اين كشور اروپاى شرقى را رد كرده است۰

خاوير سولانا رئيس دپلوماسي اتحاديهء اروپا گفته است :

"روابط دوجانبه بين اوكرايين و اتحاديهء اروپا بسمت درستى روانند۰ اقتصاد اوكرايين در حال انكشاف است و تورم پولى زير كنترول ميباشد۰ اما در ساحهء سياسى هنوز مشكلاتى وجود دارد، اوضاع و سيستم پارلمانى بايد استوارتر شوند۰ البته اينكار مستلزم يك تصميم گيرى سياسى ميباشد، كه اميدوارم هرچه زودتر گرفته شود"۰

جولیا تیموشنکو نخست وزیراوکرایین امیدواراست که زمینه پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا فراهم می شود

جولیا تیموشنکو نخست وزیراوکرایین امیدواراست که زمینه پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا فراهم می شود

كارشناس اوكرايين اماندا اكچه كوبا، كارمند " يوروپيين پاليسى سنتر" مركز تحقيقات سياسى اروپا با لحن واضحى سياست اتحاديهء اروپا را در مقابل اوكرايين صادقانه نميداند. او مي گويد:

"اتحاديهء اروپا يك مليون بهانه را در مقابل داخل شدن اوكرايين به اتحاديه تراشيده ميتواند، من عقيده دارم، علت اصلى ترس از روسيه ميباشد۰ نزديك شدن اوكرايين به غرب در مسكو قابل قبول نيست، كه معلومدار در بعضى از كشورهاى اتحاديهء اروپا نگرانيهايى را ببار آورده است"۰

اوكرايين و اتحاديهء اروپا در سال ۲۰۰۵ يك برنامهء كار را امضاء كردند۰ طبق اين برنامه قرار است نظام حقوقى اوكرايين به شيوهء اتحاديهء اروپا مشابهت و مطابقت پيدا كند۰ از سال گذشته به اينسو هردو طرف روى يك قرار داد نوى كار ميكنند، كه شامل رويهمرفته تجارت آزاد و انرژى ميباشد۰

آگهی