آمريکا حقوق بشررانقض مي کند | مجله حقوق بشر | DW | 24.05.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

آمريکا حقوق بشررانقض مي کند

سازمان عفوبين الملل گزارشي سال 2005 ميلادي اشرا ارائه نمود. دراين گزارش ازدولت هاي ايالات متحده امريکا وانگلستان شديداً انتقاد گرديده است . سازمان عفوبين الملل واشنگتن ولندن را ازجمله دولت هاي به حساب آورده اند که به نام مبارزه عليه دهشت افگني موازين اساسي حقوق بشررا زيرپاگذاشته اند.

درگزارش آمده است که لندن و واشنگتن زيرنام جلوگيري ازحملات دهشت افگنانه ، آزادي هاي فردي شهروندانش را محدود ساخته اند.

درگزارش آمده است که لندن و واشنگتن زيرنام جلوگيري ازحملات دهشت افگنانه ، آزادي هاي فردي شهروندانش را محدود ساخته اند.

دراين ميان ازهزارها زنداني ياد مي گردد که توسط نيروهاي نظامي امريکا درزندان هاي افغانستان ، عراق وگوانتانامو، زنداني مي باشند. درضمن تذکرداده شده که انگلستان نيزدست کم ده هزارانسان را درزندان هاي عراق دربند کشيده است . سازمان عفوبين الملل درکناراعمال غيرقانوني انگلستان وايالات متحده امريکا درعراق وافغانستان ازسياست هاي اين دوکشوردرقبال شهروندان خود آنها نيزانتقاد نموده است .

درگزارش آمده است که لندن و واشنگتن زيرنام جلوگيري ازحملات دهشت افگنانه ، آزادي هاي فردي شهروندانش را محدود ساخته اند. به نام هرفردي که مظنون به پشتيباني ازگروه هاي دهشت افگن مي گردندکاملاً تحت نظارت نيروهاي امنيتي درمي آيندبدون اين که اسناد کافي دردست داشته باشند. وافراد مذکورازطرف کدام محکمه اي مجرم شناخته شده باشند.

سازمان عفوبين الملل درضمن ازتخطي حقوق بشردربسا کشورهاي امريکاي جنوبي ، افريقايي وآسيايي ياد کرده است.

همچنان دولت آلمان نيزازسوی این سازمان مورد انتقاد قرارگرفته ومتهم به برخورد نادرست با پناهجويان گرديده است.

درگزارش اين سازمان آمده است که آلمان طي سال گذشته درخواستي پناهجويي بيش ازيازده هزارپناهجورا رد نموده وتعدادي ازآنهارا دوباره به کشورهايشان فرستاده است.

به کشورهايي که بنابرتحليل سازمان عفوبين الملل مناطق جنگي وجنگ زده بوده ودولت آلمان اجازه ي برگشتاندن آنها را نداشته است.

اين سازمان ازپناهجويان کشورهاي چون افغانستان ، عراق ويا کوزاوو ياد کرده اضافه نموده است که دولت آلمان باوجود اين که ازطرف اين سازمان هشدارداده شده بود،با آنهم به اين پناهجويان جواب مثبت نداده است .

امادرگزارش اين سازمان ازيک انکشاف مثبت نيزيادنموده است وآن به محکمه کشانيدن جنايتکاران جنگي مي باشد. دراين ميان ازمحاکمه زمامدارسابق ليبريا –چارلس تیلر يادشده است.

درنتيجه گيري کلي سازمان عفوبين الملل ، وضع حقوق بشرطي سال 2005 ميلادي مثبت نبوده طوريکه ديده مي شود اميدواري زيادي براي بهبودي اين وضع نيزوجود ندارد.

آگهی