آلمان آموزگاران نظامي بيشتربه افغانستان مي فرستد | آلمان و جهان | DW | 25.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آلمان آموزگاران نظامي بيشتربه افغانستان مي فرستد

فرانس يوزف يونگ وزيردفاع آلمان دراجلاس وزراي دفاع کشورهاي عضوناتو (سازمان پيمان اتلانتيک شمالي ) پيشنهاد نموده است که مربيان وآموزگاران آلمان را سه برابرافزايش مي دهد وبه 200 نفرمي رساند.

فرانس يوزف يونگ: بايد تلاش بيشتربراي خودکفاسازي نيروهاي امنيتي افغانستان صورت گيرد.

فرانس يوزف يونگ: بايد تلاش بيشتربراي خودکفاسازي نيروهاي امنيتي افغانستان صورت گيرد.

فرانسه نيزوعده داده است که براي کمک به تربيه نيروهاي نظامي افغانستان آموزگارنظامي بفرستد.

کارشناسان مسايل افغانستان نيز براي رسيدن به يک ثبات پايدار تربيه نمودن نيروهاي امنيتي افغانستان را يکي ازراه حلهاي اساسي مي داند. يکي ازتقاضاهاي دولت افغانستان نيز همواره کمک به تشکيل ارتش ملي وپليس ملي اين کشوربوده است.

پس ازتقاضاي فوري امريکا وخواهش هلند مبني برفرستادن نيرو،تجهيزات ومهمات بيشتربه افغانستان ، ناتونيزتصميم گرفته است که تا سال آينده تعداد سربازانش درافغانستان را افزايش دهد. بطورمجموعي از26 کشورعضوناتو، 9 عضوآن که درجنگ افغانستان شرکت دارند ؛ پرداخت بيشترهزينه براي تامين امنيت را وعده داده اند. اين مطلب ازسوي ديپلماتها درحاشيه ديدار وزراي دفاع ناتودرهلندگفته شده است.

اما اين که حدود 41 هزارسربازناتو که درافغانستان مستقرهستند به چه پيمانه اي تقويت نيرو نيازدارد درکنفرانس بعدي که درماه نوامبربه منظورسربازدادن ،درنظرگرفته شده است، بحث گرديده مشخص خواهدشد.

فرانس يوزف يونگ وزيردفاع آلمان گفته است؛ بايد تلاش بيشتربراي خودکفاسازي نيروهاي امنيتي افغانستان صورت بگيرد.

مطالب مرتبط

آگهی