آغازمبارزات انتخاباتي درافريقاي جنوبي | آلمان و جهان | DW | 11.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آغازمبارزات انتخاباتي درافريقاي جنوبي

مبارزات انتخابات پارلماني درافريقاي جنوبي آغازشد. درميان رقباي انتخاباتي ودر ميان غريو ۸۵۰۰۰ هواخواه "اى۰ان۰سى" (كنگره ملى افريقا) در شهر ساحلى ايستلندن مبارزات انتخاباتي سال جارى را گشايش يافت.

زوما از سالها به اينسو متهم به خويش خورى و اختلاس مي باشد، تا جايي كه روز دو شنبه محكمه روى ادامه يا تعطيل اقامه دعوى تصميم مي گيرد۰

زوما از سالها به اينسو متهم به خويش خورى و اختلاس مي باشد، تا جايي كه روز دو شنبه محكمه روى ادامه يا تعطيل اقامه دعوى تصميم مي گيرد۰

رييس حزب كنگره ملى افريقا، جيكاب زوما نکات عمده برنامه ي انتخاباتى اش راچنين معرفى كرد:"در طول پنج سال آينده كار، حكومت نيروي خود را روي ايجاد جاى كار، بهبود و توسعه جاى آموزشى و مراكز صحى، انكشاف دهات و اصلاحات زراعتى و مبارزه عليه جنايت تمرکزمي دهد".

اين گردهمايي ونمايش قدرت چندروزپس از۹۷مين سالگرد تأسيس حزب کنگره ملي افريقا صورت مي گيرد که اين خود مي تواند يک وجهه ي براي اين حزب باشد.

زوما با سخنان روشن دربرابراختناق درحزب وحكومت جبهه گرفته، گفت: توظيف وظايف دولتى به تصدي هاى شخصى بايد در آينده شفافترساخته شوند، تا اعضاى كنگره ملى نتوانند از امتيازات سياسى خود براى بهره برداري هاى شخصى استفاده كنند- كاري كه رييس جمهورپيشين تابو ايمبيكى و رييس جمهور فعلى كاگاليما موتلانته نيز آنرا رسماً محكوم كرده بودند: "ما با امتيازدهى اعضاى كنگره ملى به دوستان شان، در دادن مشاغل دولتى مخالفيم"۰

جالب اينست كه خود زوما از سالها به اينسو متهم به خويش خورى و اختلاس مي باشد، تا جايي كه روز دو شنبه محكمه روى ادامه يا تعطيل اقامه دعوى تصميم مي گيرد۰ با اينهمه كنگره ملى افريقا روى نامزدى زوما براى انتخابات جدیدمصمم مي باشد.

كاگاليما مو تلانته رييس جمهورحکومت گذار، انتخابات جارى را به حيث هيجانى ترين مراسم انتخابات از سال ۱۹۹۴ تا حال ارزيابى كرده است، زماني كه "اى۰ان۰سى" پس از پايان دوره تبعيض نژادى زمام امور را به دست گرفت. گفته مي شود که انتخابات پارلماني افريقاي جنوبي دراواخرماه مارچ سال روان برگزارگردد.