آغازساختمان يک شفاخانه 50 بستره درمزارشريف | افغانستان | DW | 08.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آغازساختمان يک شفاخانه 50 بستره درمزارشريف

بتاريخ 7 ماه حمل کار اعما ريک با ب شفا خا نه 50 بستر نسا يي ولادي توسط موسسه بنيا د بيا ت در مزارشريف اغاز گرديد . اين شفا خانه در محوطه شفا خا نه ملکي مزارشريف اعمارميگردد .

شفاخانه های مزارشریف هنوزهم ازکمبود جا وبستررنج می برد

شفاخانه های مزارشریف هنوزهم ازکمبود جا وبستررنج می برد

بر بنياد گفته مسولين ريا ست صحت بلخ، بعد ازسوختن شفا خا نه ملکي مزار شريف در سا ل 1385

شفا خا نه ملکي مزارشريف به کمبو د جا ي وبستر موا جه گرديد ، بنا بر همين مشکل ريا ست صحت بلخ

ازانجينر احسا ن اله بيا ت رييس بنياد بيات خواست تا بخش دوم شفا خا نه "صا لحه بيا ت" را نيز اعمار نمايد .

داکتر غوث الد ين انو ري معا ون ريا ست صحت ولايت بلخ در اين رابطه به خبرنگار صداي آلما ن ( دويچه ويله) گفت : " در سا ل 1386 اقاي بيات شفا خا نه يکصد بستر نسا يي ولادي را بنام صالحه بيا ت اعما رکردند، اما ، بعلت ازدياد مريضا ن اين بخش با ز هم به مشکل جاي وبستر مواجه گرديديم واز رييس بنيا د بيا ت تقا ضا کرد يم تا بخش دوم اين شفا خا نه را که 50 بستر گنجا يش دارد اعمار نمايد ، اقاي بيا ت اين پيشنها د را پذيرفت و کار بخش دوم شفا خا نه صا لحه بيا ت را اغازنمودند ."

این یک زخمی است که دراثربمباردمان یک محفل عروسی به وجود آمده است

این یک زخمی است که دراثربمباردمان یک محفل عروسی به وجود آمده است

در اين شفا خا نه هجده اتا ق براي بخش ها ي مختلف ، سالن کنفرانس وسالن طعا م خوري دريک طبقه

بطور پخته واساسي اعمار ميگردد که، مبلغ 18 ميليون افغاني، معا د ل سيصد وشصت هزاردالرامريکا يي هزينه بر ميدارد که ، از طرف بنياد بيات تمويل ميگردد .

ايا با اعمار اين شفاخانه 50 بستري مشکلا ت از نا حيه کمبود جاي و بسترمرفوع خواهد شد ؟ معاون ريا ست صحت بلخ دراين مورد به صداي آلمان( دويچه ويله ) گفت : "با اعمار بخش دوم شفا خا نه صا لحه بيا ت مشکلا ت کمبود جا ي وبستر قسماً مرفوع ميگردد ". داکتر انوري گفت : انجينر ا حسان اله بيات وعده تجهيزاين شفا خا نه رانيز نموده است. کار اعمار اين شفا خا نه توسط موسسه سا ختما ني بنيا د بيات بپيش برده ميشود وقرار است تا شش ما ه آينده کار سا ختما ن آن تکميل گردد . انجينر خيرمحمد جعفري مسوول شرکت سا ختما ني بيا ت گفت : " 15 کارگر فني و 20 کارگر غير فني را جهت انجا م کارسا ختما ني اين شفا خا نه استخد ام کرده اند .

دربسیاری موارد جای مناسب برای دواخانه ولابراتوار وجود ندارد

دربسیاری موارد جای مناسب برای دواخانه ولابراتوار وجود ندارد

مسوولان ريا ست صحت بلخ ميگويند در بخش هاي ديگرنيز بمشکل کمبود اتا ق وبسترروبروهستند و

تا زماني که قسمت اسا سي شفا خانه که در سا ل 1385 حريق گرديد دوبا ره اعمار نگردد ، مشکل شا ن

از نا حيه کمبود اتاق وبستر رفع نميگردد . مقا مات آلما ني در سفر ها ي شا ن به شهر مزار شريف وعده

اعما ر شفا خا نه يي را که درسا ل 1385 حريق گرديد بمقا ما ت ولايت بلخ داده اند ، اما تا هنوز درعر صه عملي کاري دراين مورد صور ت نگرفته است

بر بنياد گفته مسولين ريا ست صحت بلخ، بعد ازسوختن شفا خا نه ملکي مزار شريف در سا ل 1385

شفا خا نه ملکي مزارشريف به کمبو د جا ي وبستر موا جه گرديد ، بنا بر همين مشکل ريا ست صحت بلخ

ازانجينر احسا ن اله بيا ت رييس بنياد بيات خواست تا بخش دوم شفا خا نه "صا لحه بيا ت" را نيز اعمار نمايد .

داکتر غوث الد ين انو ري معا ون ريا ست صحت ولايت بلخ در اين رابطه به خبرنگار صداي آلما ن ( دويچه ويله) گفت : " در سا ل 1386 اقاي بيات شفا خا نه يکصد بستر نسا يي ولادي را بنام صالحه بيا ت اعما رکردند، اما ، بعلت ازدياد مريضا ن اين بخش با ز هم به مشکل جاي وبستر مواجه گرديديم واز رييس بنيا د بيا ت تقا ضا کرد يم تا بخش دوم اين شفا خا نه را که 50 بستر گنجا يش دارد اعمار نمايد ، اقاي بيا ت اين پيشنها د را پذيرفت و کار بخش دوم شفا خا نه صا لحه بيا ت را اغازنمودند ."

در اين شفا خا نه هجده اتا ق براي بخش ها ي مختلف ، سالن کنفرانس وسالن طعا م خوري دريک طبقه

بطور پخته واساسي اعمار ميگردد که، مبلغ 18 ميليون افغاني، معا د ل سيصد وشصت هزاردالرامريکا يي هزينه بر ميدارد که ، از طرف بنياد بيات تمويل ميگردد .

به خاطرنبود بسترکودکان را برای تداوی به پاکستان می برند

به خاطرنبود بسترکودکان را برای تداوی به پاکستان می برند

ايا با اعمار اين شفاخانه 50 بستري مشکلا ت از نا حيه کمبود جاي و بسترمرفوع خواهد شد ؟ معاون ريا ست صحت بلخ دراين مورد به صداي آلمان( دويچه ويله ) گفت : "با اعمار بخش دوم شفا خا نه صا لحه بيا ت مشکلا ت کمبود جا ي وبستر قسماً مرفوع ميگردد ". داکتر انوري گفت : انجينر ا حسان اله بيات وعده تجهيزاين شفا خا نه رانيز نموده است. کار اعمار اين شفا خا نه توسط موسسه سا ختما ني بنيا د بيات بپيش برده ميشود وقرار است تا شش ما ه آينده کار سا ختما ن آن تکميل گردد . انجينر خيرمحمد جعفري مسوول شرکت سا ختما ني بيا ت گفت : " 15 کارگر فني و 20 کارگر غير فني را جهت انجا م کارسا ختما ني اين شفا خا نه استخد ام کرده اند .

مسوولان ريا ست صحت بلخ ميگويند در بخش هاي ديگرنيز بمشکل کمبود اتا ق وبسترروبروهستند و

تا زماني که قسمت اسا سي شفا خانه که در سا ل 1385 حريق گرديد دوبا ره اعمار نگردد ، مشکل شا ن

از نا حيه کمبود اتاق وبستر رفع نميگردد . مقا مات آلما ني در سفر ها ي شا ن به شهر مزار شريف وعدهاعما ر شفا خا نه يي را که درسا ل 1385 حريق گرديد بمقا ما ت ولايت بلخ داده اند ، اما تا هنوز درعر صه عملي کاري دراين مورد صور ت نگرفته است

مطالب مرتبط

آگهی