آصف زرداري به حيث رئيس جمهور پاکستان انتخاب شد | آلمان و جهان | DW | 06.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آصف زرداري به حيث رئيس جمهور پاکستان انتخاب شد

امروز درپاکستان درانتخابات رياست جمهوري آصف علي زرداري رهبرحزب مردم پاکستان بعنوان رئيس جمهور انتخاب گرديد. دراين راي گيري اعضاي مجلس ملي وسنا ومجالس ايالتي شرکت کردند.

آصف علی زرداری رئیس جمهور منتخب وجدید پاکستان

آصف علی زرداری رئیس جمهور منتخب وجدید پاکستان

هم اکنون حاميان حزب مردم هم درپارلمان وهم درخيابانها اين پيروزي را جشن گرفته اند. اما کارشناسان سياسي وتحليلگران بحث جديدي را شروع کرده اند . يعني با توجه به اينکه آصف زرداري مقتدرترين رئيس جمهور غيرنظامي درتاريخ پاکستان خواهد بود، چه نوع انتظاراتي ازوي وجود دارد.

واقعيت اينست ، هرکه رئيس جمهور پاکستان گردد، با مسائل ومشکلات زيادي روبروخواهد گرديد ومسووليت سنگيني بردوش وي نهاده خواهد شد.

هم اکنون پاکستان با شديد ترين بحرانهاي اقتصادي وبحران انرژي وبحران امنيتي روبه رو است. آصف زرداري رئيس جمهور پاکستان بايد دراولين فرصت موضع وستراتژي خود را درقبال اسلام گرايان تندرو درمناطق قبايلي روشن کند. همچنين ازرئيس جمهور انتظارمي رود که نوع همکاري با امريکا را دراين زمينه مشخص سازد. علي رغم اينکه زرداري ، جزء پرمخالف ترين شخصيتهاي سياسي پاکستان بوده است، اما درروزهاي اخير با سياست ودرايت خود، پرويز مشرف را مجبورساخت تا ازسمت خود استعفا بدهد. همچنان وي زيرکانه توانست ازنواز شريف رهبرحزب مسلم ليگ فاصله بگيرد، تابدانجا که نوازشريف اعتراف کرد که فريب زرداري را خورده است.

زنان پاکستانی درحالی که عکسهای بی نظیربهوتوی فقید را با خود دارند ازپیروزی زرداری ابرازشادمانی می کنند

زنان پاکستانی درحالی که عکسهای بی نظیربهوتوی فقید را با خود دارند ازپیروزی زرداری ابرازشادمانی می کنند

مردم پاکستان نوعاً به جاي اينکه به رئيس جمهور خاصي نظرداشته باشند، به اين مسئله مي انديشند که رئيس جمهورآينده تاچه اندازه بحرانهاي اقتصادي ، انرژي وامنيتي را مهارخواهد کرد وبه احتمال قوي آينده سياسي هررئيس جمهور به موفقيت او درقبال حل بحرانهاي مزبوروابسته مي باشد.

همان طوري که انتظار مي رفت، گرچه آصف علي زرداري به حيث رئيس جمهور انتخاب گرديده است، براي او جمع خواسته هاي طالبان محلي وخواسته هاي امريکا کار آساني نيست. به ويژه آنکه پرويز مشرف رئيس جمهور سابق نتوانست درزمان قدرت خود اين بحران را کنترول نموده وميان خواسته هاي طالبان محلي وامريکا تعادل ايجاد نمايد.

گفته مي شود که درروزهاي اخير تحريم نهضت طالبان محلي درمنطقه وبستن حسابهاي بانکي آنها ازسوي دولت با آصف زرداري بي ارتباط نيست.اين امر نشان مي دهد که آصف زرداري قصد دارد مواضع سختي عليه اسلام گرايان تندرو وشورشيان مناطق قبايلي اتخاذ بکند. درنتيجه احتمال دارد که در روزهاي آينده داخل کشور دچار ناامنيهاي بيشتر گرددوازسوي طالبان محلي حملات انتقام جويانه شروع شود.

درحالیکه طرفداران زرداری درخیابانها بخاطرپیروزی وی دست می افشانند، تحلیلگران به توانایی وی درحل معضلات حاد اقتصادی وامنیتی فکرمی کنند

درحالیکه طرفداران زرداری درخیابانها بخاطرپیروزی وی دست می افشانند، تحلیلگران به توانایی وی درحل معضلات حاد اقتصادی وامنیتی فکرمی کنند

ازجانب ديگر ، ايالات متحده امريکا عملاً در داخل خاک پاکستان به حملات هوايي وزميني توسل جسته است. گرچه حکومت پاکستان اين اقدام امريکا را شديداً محکوم کرده است، لاکن کارشناسان سياسي معتقدند که اقدام مستقيم امريکا درداخل خاک پاکستان نمي تواند بدون توافق سري بادولت پاکستان انجام يافته باشد. دراين صورت بايد منتظرماند وديد که آيا دولت پاکستان علاوه برمحکوم کردن امريکا ، تاچه اندازه مي تواند عملاً امريکا را مجبور به عقب نشيني کند.

گفته مي شود که حملات مستقيم امريکا درخاک پاکستان حمايت ازاسلام گرايان تندرو را درداخل خاک پاکستان افزايش مي دهدوامريکا درپاکستان با اعتراضات مردمي رو به رو خواهد شد. هم اکنون مهمترين سوال درصحنه سياسي پاکستان اين است که آيا آصف زرداري خواهد توانست مشکلات اقتصادي وامنيتي کشور را حل کند ومردم را از اين بحرانات نجات بدهد.دراين رابطه تحليل گران براين نظراند که بايد ديد زرداري با نوازشريف چه نوع سياستي را درپيش خواهد گرفت.

هرگاه حزب مخالف نوازشريف عليه حزب حاکم آصف زرداري وارد صحنه بشود، مشکلات اقتصادي وامنيتي کشور بيشتر خواهند گرديد. بهرصورت هم اکنون حزب مردم پاکستان با آزمايش بزرگي رو به رو است. مردم ازاين پس تمامي اقدامات حزب مردم را زيرذره بين خواهند گذاشت واگر درروزهاي آينده حزب مردم نتوانست درجهت ثبات اقتصادي وامنيتي پاکستان گام بردارد، حمايت مردمي را تدريجاً ازدست خواهد داد.

آگهی