የተለመደ አውሮፓ ማዕቀፍ ማጣቀሻ ለቋንቋዎች | Einstufung | DW | 22.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Einstufung

የተለመደ አውሮፓ ማዕቀፍ ማጣቀሻ ለቋንቋዎች

የአውሮፓ ማዕቀፍ በአውሮፓ የቋንቋ ትምህርት የተዋሃደ መሰረት ያቀርባል፡፡ በስድስት ስታንዳርድ ደረጃዎች በጉዞው እያንዳንዷ ጉዞ ላይ የተማሪው ችሎታ ይገልጻል፡፡

ደረጃ A1 – መጀመር
እንደየትእንደሚኖሩናፍላጎትዎንየሚመከቱመሰረታዊነገሮችንያመሩ

ደረጃA2 - መሰረታዊመረጃዎችንመለዋወጥ
ስለመሰረታዊርዕሶችማውራትናፍላጎትዎችዋንመግለጽ ይችላሉ- ለምሳሌበገቤላይሲሆኑ

ደረጃB1-ዕለታዊሁኔታንመቆጣጠር
ወደጀርመንሲቀሳቀሱከሚጋጥምዎትሁኔታበቀላሉመነጋገርይችላሉ፡፡ስለልምዶችናአቋምዎንበግልጽማስቀመጥይችላሉ፡፡

ደረጃB2- አሳማኝይሁኑ
ከአገሩተወላጅተናጋሪዎችጋርሲሆኑበረጃጅምምልልሶች ያለማቋረጥናበብቃትመነጋገርይችላሉ፡፡ግልጽባልሆኑርዕሶችየተወሳሰቡጽሁፎችናውይይቶችእንዲሁምአገላለጾችበአስተያየትዎላይመከተልይችላሉ፡፡

ደረጃC1 – በነጻነትመግባባት

ቃላትንመፈልግየለብዎትምእንዲሁምበማንኛውምሁኔታበምችትዘናብለውጀርመንኛንመናገርይችለሉ፡፡ረጃጅምናፈጣኝጽሁፎችንይረዳሉ፡፡

ደረጃ C2 – ፍላጎትዎንይግለጹ

ሁሉምነገርይገነዘባሉእንዲሁምይሰማሉያለማቋረጥይግባባሉእንደሁምብቁ፣በቂመረጃያለውመረጃያቀርባሉ፡፡