Türkiye İlerleme Raporu’nun ana bulguları | AVRUPA | DW | 14.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Türkiye İlerleme Raporu’nun ana bulguları

AB Komisyonu’nun 2009 yılı İlerleme Raporu’nda yer alan bulgular özetle şöyle:

default

Siyasi Kriterler

“Türkiye siyasi kriterleri yeterince karşılamayı sürdürmekte olup geçen yıl boyunca, özellikle yargı reformu, sivil-asker ilişkileri ve kültürel haklar alanlarında daha fazla ilerleme kaydetmiştir. Kültürel haklarla ilgili olarak ülke çapında 24 saat Kürtçe yayın yapan bir kamu televizyon kanalının açılması, ileriye dönük çok olumlu bir adımdır. Ayrıca, hükümet Kürt meselesinin kapsamlı bir şekilde ele alınmasına yönelik olarak siyasi partiler ve sivil toplumla yoğun bir istişare süreci başlatmıştır.”

Ergenekon soruşturması

“Suç şebekesi olduğu iddia edilen Ergenekon’a yönelik soruşturma, ordu mensupları ve ulusalcı çevrelere karşı ciddi suçlamalara yol açmış olup hukuk süreçlerine layıkıyla saygı gösterilmesi koşuluyla, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi için bir fırsattır.”

Basın ve ifade özgürlüğü

“AB reformları ve genel olarak Türkiye-AB ilişkileri bakımından, tam zamanlı bir Başmüzakerecinin tayini ve Müktesebatın üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program’ın onaylanması ile Hükümet katılım hazırlıklarına daha büyük bir öncelik atfetmiştir. Ancak siyasi partiler arasında diyalog ve uzlaşma ruhunun eksikliği, reformların, özellikle de gerekli Anayasaya reformlarının sürdürülmesine olumsuz etki yaratmaktadır. Örneğin ifade ve basın özgürlüğü (bu bağlamda ana medya grubuna yönelik orantısız ceza endişelere yol açmaktadır), din özgürlüğü, işkence ve kötü muameleyle mücadelenin de içinde bulunduğu siyasi kriterlere ilişkin pek çok alan, halen ciddi çabalar gerektirmektedir.”

Ekonomik Kriterler

“Türkiye işleyen bir piyasa ekonomisidir. Yapısal zayıflıkları gidermeye yönelik kapsamlı reform programını uygulaması koşuluyla Türkiye, orta vadede Birlik içindeki rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle başa çıkabilmelidir.

Finans sektörü de dâhil olmak üzere ekonomi, zorlu uluslararası ekonomik ortama karşı dayanıklılık sergilemiştir. Cari hesap açığı endişesi azalmıştır. Dış finansa erişim imkânları, hem kamu hem de özel sektör için kapanmamıştır. Yavaşlamış olmakla birlikte özelleştirme ilerlemiştir.

Ekonomik krizle mücadeleye yönelik olarak kamu harcamalarının arttırılması, makro ekonomik istikrar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ekonomik reformlar yavaşlamış olup halen bir takım yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Krizle mücadele önlemleri, orta vadede kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini riske sokabilir. İşsizlik oranında ciddi bir artış kaydedilmiştir.”

AB mevzuatına uyum

“Türkiye, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme kabiliyetini daha da geliştirmiştir. Özellikle trans-Avrupa ağları, enerji, bilim ve araştırma gibi birçok alanda, AB’nin hukuk düzeniyle uyum sağlama konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Malların serbest dolaşımı, fikri mülkiyet hakları, girişimcilik ve sanayi politikası, rekabet politikası, tüketici ve sağlığın korunması, bilim, araştırma ve enerji gibi alanlarda genel uyum seviyesi yükselmiştir. Enerji alanında Türkiye, Nabucco Hükümetler arası Anlaşması’nı imzalamış ve Enerji Topluluğu’na katılım için resmi müzakerelere başlamıştır. Türkiye, AT-Türkiye Geri Kabul Anlaşması hakkındaki resmi müzakereleri tekrar başlatma taahhüdünde bulunmuştur. Özelikle tarım, balıkçılık, veterinerlik ve bitki sağlığı politikaları, devlet yardımı, adalet ve içişleri, sosyal politikalar konusunda daha fazla uyum sağlamaya yönelik adımlara ihtiyaç vardır. Şirketler Hukuku konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye’nin genel idari kapasitesini iyileştirmesi gerekmektedir.”

Kıbrıs

“Türkiye'nin Ankara Anlaşması’nın Ek Protokolü’nü tam olarak uygulama yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı, Türkiye yükümlülüğünü yerine getirene kadar sekiz müzakere başlığının açılamayacağı ve hiçbir başlığın geçici olarak kapatılamayacağı yönünde AB Aralık 2006’da karar almıştır. Diğer başlıklarla ilgili müzakerelerin sürdürülmesine müsaade edilmiştir.”

Ermenistan' la yakınlaşma

“Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Doğu gibi bölgelerde istikrara katkı sağlamaya yönelik olumlu rolünü güçlendirerek sürdürmüştür. Bu bağlamda, Ermenistan’la ilişkilerin normalleştirilmesi istikametindeki diplomatik çabalarda, ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir.”

Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu