IPA - Pet komponenti | Pregovori i pristupanje | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Pregovori i pristupanje

IPA - Pet komponenti

Svaka komponenta „pokriva“ prioritete koji su definisani u odnosu na potrebe država uživalaca pomoći. Prve dve komponente odnose se na sve države, a to su:

EK, Brisel

EK, Brisel

• Podrška tranziciji i izgradnja institucija,

• Prekogranična saradnja.

Cilj ove dve komponente jeste finansiranje kapaciteta izgradnje, institucionalne izgradnje, podrške međusobne prekogranične saradnje država uživalaca pomoći, kao i prekogranične saradnje sa državama članicama EU, a takođe i njihove saradnje u okviru domena prekograničnih i međuregionalnih aktivnosti.

Druge tri komponente su usmerene samo na države kandidate:

• Regionalni razvoj - komponenta je osmišljena sa ciljem da pripremi države za implementaciju kohezione politike Zajednice, a posebno za Evropski regionalni fond za razvoj i Kohezioni fond;

• Razvoj „ljudskih resursa” - komponenta koja se odnosi na pripremu za kohezionu politiku i Evropski socijalni fond;

• „Ruralni razvoj” - komponenta koja se odnosi na pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku i politike koje su u vezi sa navedenom, kao i za Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

H.M.Barozo predsednik EK

H.M.Barozo predsednik EK

Ovakvom podelom biće omogućeno da države kandidati do perioda pristupanja budu u potpunosti pripremljene za usvajanje pravnih tekovina EU (acquis), dok će države potencijalni kandidati, na ovaj način, biti u mogućnosti da se na putu ka pristupanju progresivno rukovode pravnim tekovinama EU.

Samo izuzetno i u koliko je to u interesu koherentnosti i efikasnosti i druge države mogu imati koristi od mera finansiranih ovim instrumentom i to samo ako su navedene mere sastavni deo regionalnog, prekograničnog, transnacionalnog okvira i ako ne dupliraju druge programe u okviru instrumenata pomoći Zajednice prema trećim državama.

Mogućnost suspenzije

IPA instrument sadrži klauzulu o suspenziji koja se može primeniti na sve države uživaoce pomoći ukoliko ne poštuju demokratske principe, vladavinu prava, ljudska prava i prava manjina, ukoliko ne ispunjavaju obaveze iz Pristupnih partnerstava, odnosno Evropskih partnerstava i ukoliko ne ostvaruju progres u pravcu ispunjavanja kriterijuma za pristupanje, odnosno (za države Zapadnog Balkana) progres u sprovođenju reformi. Savet će u tom slučaju, na predlog Komisije preduzeti neophodne mere i odlučiti kvalifikovanom većinom, nakon što je prethodno obavestio Evropski parlament.

Primarni cilj instrumenta pretpristupne pomoći je da pripremi države za pristupanje EU, a osnovna karakteristika je funkcija premošćavanja s obzirom na to da je osmišljen tako da pripremi države za period nakon pristupanja.

IPA – ukidanje prethodnih finansijskih instrumenata

Kako je IPA sastavni deo novodefinisanog okvira pomoći prema trećim državama sa utvrđenim finansijskim perspektivama za period 2007-2013. godine, ona je od 1. januara 2007. godine zamenila programe koji su uspostavljeni za period 2000- 2006. godine, i to:

• Programe namenjene kandidatima - PHARE, SAPARD i ISPA, PHARE prekogranična saradnja i koordinacija, pretpristupna finansijska pomoć za Tursku;

• Za države potencijalne kandidate – CARDS.