1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Lernangebote für das Niveau B2

Bindës në bisedë

Të shprehurit tuaj është spontan dhe i rrjedhshëm. Ju jeni në gjendje të ndiqni tekste të komplikuara dhe ta shprehni qartë dhe në mënyrë të detajuar mendimin. Këto oferta shërbejnë për nxënës që duan të thellojnë njohuritë e gjermanishtes në nivelin B2 të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët.