Revista 22: Doamnă Andronescu, retrageţi-i titlul lui Ponta! | Vocile celorlalţi | DW | 27.11.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Vocile celorlalţi

Revista 22: Doamnă Andronescu, retrageţi-i titlul lui Ponta!

Subsemnații, universitari, cer­ce­tători, cadre didactice pre­universitare, membri ai so­ci­e­tății civile, vă solicităm să răs­pundeți în cel mai scurt timp posibil cererii Senatului Uni­ver­sității din București

default

Cazul este cum nu se poate mai clar: atât Comisia de Etică a Universității din București, în urma raportului Comisiei de Ex­pertiză compusă din specialişti în drept la universități de pres­ti­giu din lume, cât și Consiliul Na­­țional de Atestare a Ti­tlu­ri­lor, Diplomelor și Cer­tif­ica­telor Uni­­versitare s-au pro­nun­țat fără echivoc, dând un ver­dict lim­pede: plagiat. Ați primit de pes­te o lună decizia și raportul Se­natului Uni­ver­si­tății din Bu­curești cu toate ma­terialele re­levante, timp su­ficient pentru a vă convinge per­sonal de am­ploarea plagiatului comis de d-l Victor Ponta. Pes­te o treime din lucrarea sa de doc­torat este co­piată, fără ni­cio trimitere la ori­ginal sau ci­tare a surselor, au­torul în­căl­când clar și indu­bi­ta­bil etica uni­versitară și legea. Chiar și Co­mi­sia Națională de Etică - for­ma­tă ad-hoc pe cri­terii politice şi care s-a aflat în conflict de in­terese în mo­men­tul în care a lu­at o decizie des­pre şeful gu­vernului, care, prin intermediul ministerului Edu­ca­­ţiei, are în subordine şi res­pec­tiva Co­mi­sie -, a ocolit un răs­puns tran­șant, spunând că lu­crarea de doctorat a d-lui Vic­tor Ponta es­te în acord „cu le­gislația în vigoare din 2003“. Suntem con­vinși că dum­nea­voastră, în calitate de profesor universitar și de om de bună-credință, nu puteți susține te­za ridicolă po­trivit căreia ci­ta­rea surselor și ghilimelele s-au inventat după anul 2003!

Doamnă Ministru, sunteți pro­fesor universitar și cunoașteți bine consecințele to­lerării pla­gi­atului în lumea aca­demică ro­mânească; nu puteți ignora fap­tul că el contribuie în­tr-o co­vâr­șitoare măsură la im­postură, la confuzia va­lo­ri­lor și în final la scă­derea con­tinuă a nivelului de educație. Știți de ase­me­nea că plagiatul nu are culoare po­li­ti­că, în schimb are cu­loa­rea min­ciunii. Suntem con­vinși că ați re­flectat deja se­rios la acest caz și că îl puteți privi des­prins de con­tingent, nu nu­mai în con­tex­tul prezentului, dar și în ace­la al viitorului și că vă in­te­re­sea­ză felul în care vom fi cu to­ții ju­decați de acest viitor. Cre­dem că se impune să respectați ade­vărul și să evitați de­cre­di­bili­za­rea învăță­mânt­u­lui, a Ro­mâ­ni­ei în general și, nu în ulti­mul rând, a dum­nea­voas­tră în par­ticular.

Așteptăm să luați decizia co­rec­tă de retragere a titlului de doc­tor d-lui Victor Ponta, ghi­dân­du-vă astfel după interesele ma­jore ale Universității, ale șco­lii și ale societății românești. Aş­teptăm, deci, din partea Dvs., o decizie curajoasă, înțeleaptă și justă.

Citiţi articolul integral pe Revista22.ro accesând linkul de mai jos.

Link-uri www