?Deutsch - warum nicht | آموزش آلمانی | Podcasting & Feeds | DW | 29.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Podcasting & Feeds

?Deutsch - warum nicht | آموزش آلمانی

دوره آموزش زبان "?Deutsch - warum nicht" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای افراد در سطح مبتدی و سطح پیشرفته در نظرگرفته شده است.

آلمانی را با سرگرمی یاد‌بگیرید

آلمانی را با سرگرمی یاد‌بگیرید

از فایل‌های آموزشی شنیداری ما برای یادگیری خود هنگامی که در راه هستید و یا برای تدریس آلمانی به دیگران استفاده کنید. در اینجا مشترک هر چهار قسمت از مجموعه "?Deutsch - warum nicht" شوید.

در همین زمینه:

WWW links