نظر چند فعال حقوق زنان در باره جايزه نوبل براى شيرين عبادى | جامعه | DW | 16.10.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جامعه

نظر چند فعال حقوق زنان در باره جايزه نوبل براى شيرين عبادى

خبرها و گزارشهاى ايران در هفته گذشته تحت الشعاع حادثه نيك اهداى جايزه صلح نوبل به خانم دكتر شيرين عبادى، حقوقدان ايرانى بودند. بسيارى از ايرانيان نام شيرين عبادى را در رابطه با پرونده قتلهاى زنجيره اى شنيده اند، آنجا كه وى به عنوان مدافع حقوق خانواده هاى قربانيان اين قتلها در كنار ديگر وكيلان شجاع دادگسترى تلاش مى ورزيد. و نيز بسيارى نام عبادى را شنيده اند به عنوان وكيل مدافع دانشجويانى كه چهار سال پيش در اعترا

استقبال خانمهاى ايرانى از شيرين عبادى در فرودگاه مهرآباد

استقبال خانمهاى ايرانى از شيرين عبادى در فرودگاه مهرآباد

ض به سركو آزادى بيان و عقيده به زندانهاى جمهورى اسلامى افتادند. شهرت شيرين عبادى بيشتر به جهت فعاليتهاى حقوق بشرى اوست.

و اما شيرين عبادى در حوزه هاى حقوقى خاصى چون حقوق زنان و حقوق كودكان فعاليت داشته و دارد. خبرنگارى از خانم شيرين عبادى در مصاحبه مطبوعاتى اى كه يك روز پس از ورودش به ايران داشت، در باره موضوع پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پرسيد، موضوعى كه مدتهاست بحث برانگيز بوده و نحوه موضعگيرى در برابر آن ميزان ارجگذارى به حقوق انسانى را بر ما مى نماياند. شيرين عبادى در اين باره گفت: “اميدواريم دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بپيوندد.” وى با اشاره به اينكه ايران به پيمانهاى پايه اى بين المللى مربوط به حقوق بشر پيوسته و موظف به رعايت اصول اين پيمانهاست گفت كه چون سرفصل اين پيمانها برابرى انسانها صرفنظر از جنسيت، مليت، مذهب، نژاد و جايگاه اقتصادى و اجتماعى است، پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان ادامه تعهدات بين المللى ايران است. شيرين عبادى همچنين در مصاحبه مطبوعاتى اش اظهار داشت كه قوانين مربوط به زنان در اولويت بازنگرى و اصلاح كارشناسانه است.

اهداى جايزه صلح نوبل به دكتر شيرين عبادى شادى بسيار و انتظارات فراوانى را برانگيخته است. در ايران، استقبال زنان، از شيرين عبادى بسيار چشمگير بوده است. آنان با روسريهاى سپيد به پيشواز وى در فرودگاه مهرآباد رفته بودند. برخى از آنان پلاكاردهايى در دست داشته اند كه بر آن نوشته هايى در دفاع از حقوق زنان ديده مى شده است: چون حق آزادى انتخاب پوشش و حقوق برابر با مردان.

در خارج از كشور نيز، از جمله در آلمان، بسيارى اشك شوق ريختند، آنجا كه نام شيرين عبادى به عنوان نماد زن ايرانى مبارز و نماد خواست مردم ايران براى دستيابى به حقوق انسانى از رسانه هاى همگانى اعلام شد. از بسيارى شنيديم كه گفتند براى نخستين بار پس از ساليانى دراز بود كه مى شنيدند از ايران به احترام ياد مى شود. با شيرين عبادى اينك جهانيان مى‌ديدند كه ايران ديگرى وجود دارد، ايران انسانهايى كه مى‌خواهند برخوردار از حق باشند، در آزادى زندگى كنند و با جهان خود معاصر باشند.

نظر چند تن از مدافعان حقوق زنان را كه در آلمان زندگى مى كنند در باره اهداى جايزه نوبل به خانم عبادى جويا شده ايم.

خانم عاطفه جعفرى، از قديمترين زندانيان سياسى دوره محمدرضا پهلوى، شيرين عبادى را بيش از هر چيز به عنوان مدافع حقوق بشر مى شناسد و اهداى جايزه نوبل به وى را انگيزه اى مى داند براى همه زنان و خود خانم عبادى براى تلاش در كسب حقوق انسانى زنان:

“من از اينكه جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادى داده شده خيلى خوشحالم. نه فقط از اين نظر كه ايشان يك زن هستند، بلكه بيشتر از اين نظر كه خانم عبادى همواره در راه تامين حقوق بشر در ايران، تامين حقوق زنان و حمايت از حقوق كودكان خيلى مبارزه كرده اند. من مطمئنم كه تاثير اين انتخاب براى ايشان و براى همه ما، فقط به شادى او محدود نمى شود. بيشتر انگيزه اى مى شود كه ما قدرتمندتر، اميدوارتر راهى را كه در پيش گرفته ايم ادامه بدهيم. من فكر مى كنم خانم عبادى خيلى خوب مى دانند كه داشتن اين جايزه، جايزه نوبل، نشانه پشتيبانى تمام نهادهاى معتبر و صاحب نام بين المللى از ايشان است. پس اين امكان هست كه ايشان با پشت گرمى و توان بيشترى براى احقاق حقوق پايمال شده ما زنان ايران بكوشند و در اين زمينه قدرتمندتر كار كنند.”

خانم ناهيد كشاورز، نويسنده و مشاور امور پناهندگان در باره اينكه با اهداى اين جايزه ديدگان جهانيان معطوف به مبارزات زنان ايرانى شد مى گويد:

“اهداى جايزه صلح به خانم شيرين عبادى در مرحله اول موجب دلگرمى همه زنان ايرانى است، چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور. موجى از شادمانى، دلگرمى و اميد براى فعاليت دوباره آنها ايجاد مى كند. واقعيت اين است كه هيچ وقت زنان در داخل ايران فعاليتى را كه انجام داده اند، و با توجه به تمام مشكلاتشان، قوانين حكومتى بوده، مشكلات سياسى بوده، مشكلات اجتماعى بوده، هيچ وقت فرصت اين را پيدا نكرده اند كه خودشان را به جهانيان عرضه بكنند يا جهانيان نگاه درخورى به فعاليت و جنبش زنان ايرانى نداشتند. در داخل ايران هم كه هيچگاه فعاليت آنان به رسميت شناخته نشد و ارزشى در واقع به آن داده نشد. اين جايزه باعث مى شود كه هم جهانيان نگاه دوباره اى داشته باشند به ايران و فعاليت زنان در ايران و هم اينكه خود زنان نگاه كنند و ببينند كه نه آن طور نبوده، ارزش كار آنها در جهان بازتاب داشته، ولى شايد آنها امكان اين را پيدا نكرده اند كه متوجه اين بازتاب بشوند.”

و خانم شهلا فريد، نويسنده و گرداننده سايت زنان در آلمان به جنبه مبارزه زنان با قوانين زن ستيز در جمهورى اسلامى اشاره دارد. وى مى گويد:

“انتخاب خانم شيرين عبادى، يعنى انتخاب يك زن از كشور ما حادثه مهمى است براى مردم و خصوصا براى زنان، زنى كه مطابق الگويى كه جمهورى اسلامى در طى ۲۵ سال تبليغ و ترويج كرده نيست. زنى كه هم و غمش نه افتادن چادر از سرش، بلكه حقوق بشر و حقوق زنان است، و نه تنها بچه هايش را به جنگ نمى فرستد، بلكه با جنگ مخالف است. اكثر زنهاى كشور ما كه با الگويى كه از طرف جمهورى اسلامى ارائه شده، مبارزه كرده اند، الان مى بينند كه در سطح جهانى الان اين نوع تصوير از آنها مطرح مى شود، احساس غرور مى كنند و از آشتى با خانواده جهانى احساس شادى. بسيار جالب است كه مى بينيم حكومتى كه اساسش بر كوچك شمردن زن قرار گرفته، درست از همان نقطه مورد حمله قرار مى گيرد.”

 • تاریخ 16.10.2003
 • نویسنده كيواندخت قهارى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Qt

مطالب مرتبط

 • تاریخ 16.10.2003
 • نویسنده كيواندخت قهارى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Qt