مشاور امنيتى دولت آلمان در برابر كميسيون تحقيق | جهان | DW | 09.04.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

مشاور امنيتى دولت آلمان در برابر كميسيون تحقيق

همانگونه كه انتظار آن ميرفت، خانم كوندوليزا رايس مشاور امنيتى جورج دبليو بوش، مصممانه از سياست دولت آمريكا دفاع كرد.

default

پيش از سو قصدهاى يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ هيچ نشانه مشخصى در اشاره به آنها وجود نداشت. اما بوش از همان آغاز نيز، خطر القاعده را جدى گرفته و درك كرده بود كه چگونه بايد مبارزه عليه تروريسم را در درجه اول اهميت قرار دهد. به اين ترتيب، نخستين خط مشى پيش گرفته شده از جانب بوش طى دوره رياست جمهورى اش مبارزه عليه القاعده بوده است. سهل انگاريهائى وجود داشته اند اما، نه تحت رهبرى بوش. تهديدهاى تروريستى، تازه پيش از يازدهم سپتامبر آغاز نشده بودند. رايس در اين زمينه توضيح داد:”تروريستها مدتها بود كه با ما در حال جنگ بودند اما، ما با آنها جنگى نداشتيم. طى مدتى بيش از ۲۰ سال و حاكميت دولتهاى هر دو حزب كشور آمريكا، ما به افزونتر شدن اين خطر توجهى نكرديم. اگر از لحاظ تاريخى به اين امر نظر بيفكنيم، جوامع دموكراتيك، به كندى در برابر چنين تهديداتى واكنش نشان ميدهند.”


رايس اعتراف كرد كه، در ماههاى پيش از سو قصدهاى سپتامبر، گزارشهاى بسيارى در مورد آنها در اختيار مقامات مسئول قرار گرفته بوده اند. اما آنها به انجام حملاتى در خارج اشاره كرده بودند يا اينكه بصورتى ناروشن بودند كه، رويه مشخصى در مورد آنها نميتوانست در نظر گرفته شود. رايس، كه حتى درپاسخ به پرسشهاى حساس، با اتكاى به نفس و لبخندى برلب پاسخ ميگفت، بصورتى غير مستقيم، بار ديگر سرويسهاى مخفى را مسئول شمرد.

دولت آمريكا يك استراتژى دوجانبه داشته است. از يكسو سياست و عمليات دولت كلينتون ادامه داده شده اند و از سوى ديگر در عين حال به طرحى كاملتر در جهت مبارزه با تروريسم عمل شده است. رايس انتقادات مشاور امنيتى سابق ريچارد كلارك را مسرانه رد كرد و گفت، كلارك در برابر رايس هيچوقت حتى اشاره اى هم به اين نداشته است كه، از اقدامات مربوط به مبارزه با تروريسم راضى نيست، از اين گذشته بخشهاى مهم استراتژى او در اين زمينه بكار گرفته شدند. رايس در ادامه افزود:”من اطمينان خاطر دارم كه، هيچ بخشى از استراتژى او نميتوانست، مانع از سو قصدهاى يازدهم سپتامبر گردد. اگر ما تمامى اين نكات را عملى ميكرديم، شايد حتى از خط مشى خود دور ميشديم.”

رايس همچنين به موانع قانونى و بوروكراتيك اشاره كرد كه، توسط آنها انجام سو قصدها سهلتر شدند. سرويسهاى مخفى خارجى و داخلى، آنگونه كه بايد و شايد با يكديگر در ارتباط نبوده اند. قوانين و عدم موافقت مردم، مانع از وجود اين چنين ارتباطاتى شده اند.
مشاور امنيتى آمريكا اما به اين اشاره نكرد كه، FBI و CIA طبق سنت خود، تنها با بى ميلى تمام اجازه ميدهند كه نظرى به چگونگى كار آنها انداخته شود. هماهنگ سازى امور وظيفه او بوده است. اما رايس بارها تاكيد كرد كه، تحت رهبرى بوش، نخستين اشتباهات در شيوه عمل دولت آمريكا برطرف شده اند و اين امر، مبارزه عليه تروريسم را به وضوح بهبود ميبخشد.