فوتبال : شكايت ”بوسمن” وحكم ديوان عالى اروپا | ورزش | DW | 15.12.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

فوتبال : شكايت ”بوسمن” وحكم ديوان عالى اروپا

سال پيش درتاريخ ۱۵ نوامبر سال ۱۹۹۵‌، با صدور حكم ديوان عالى اروپا دردنبال شكايت ”ژان مارك بوسمن” يكى ازبازيكنان ورزش پيشه فوتبال باشگاهاى بلژيك ، فصل تازه اى درفوتبال حرفه اى باشگاههاى اين قاره گشوده شد كه عواقب آن هنوزهم مورد بررسى وارزيابى قرارميگيرند.

ديوان عالى اروپا در ”استراسبورگ”

ديوان عالى اروپا در ”استراسبورگ”

اين حكم برپايه شكايت ”بوسمن” بازيكن ورزش پيشه وگمنام تيم باشگاه ”ليژ” تيمى ازدسته اول باشگاههاى بلژيك بود صادر گشت ،كه مايل بود درسال ۱۹۹۰ باشگاه خودرا ترك كرده وبه تيمى ازدسته دوم باشگاههاى فرانسه انتقال يابد. انتقال اوبه باشگاهى ديگراما ازجانب مقامات مسئول باشگاه ”ليژ” با ممانعت روبروشد وحق انتقال اوبه فرانسه وعضويت درباشگاهى تازه، بر پرداخت مبلغ ۸۰۰ هزاردلار درآن سال كه براى تيمى ازدسته دوم باشگاههاى فرانسه ممكن نبود، مشروط گشت.

دردنبال اين واقعه كه درعمل براى اين بازيكن ورزش پيشه، نوعى ممنوعيت شغلى بشمارميرفت،”بوسمن” به ديوان عالى اروپا در”استراسبورگ” شكايت برد وسرانجام پس از ۵ سال انتظار درسال ۱۹۹۵‌ با حكم صادره ازجانب اين ديوان بنفع خود، پيدايش موجى ازدگرگونيهاى اساسى را درفوتبال حرفه اى كه درنوع خود با انقلابى در اين زمينه محسوب ميشود، باعث شد.

تصميم ديوان عالى اروپا كه قوانين ومقررات موجود عضويت بازيكنان خارجى و حق انتقال آنان را از باشگاهى به باشگاهى ديگردر آن زمان بكلى تغييرداد، بيش ازهمه دونكته اساسى رادربرميگيرد. نخست آنكه باشگاههاى فوتبال اروپا درپايان مهلت قرارداد بازيكنان تيم خود ،از حق دريافت مبلغ انتقال بخاطر عضويت آنان درباشگاهى ديگر درداخل مرزهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا برخوردارنيستند ودوم آنكه بازيكنان خارجى اجازه دارند با توجه به تضمين حق انتخاب محل كارخود دركشورهاى عضو اين اتحاديه ،بدون توجه بتعداد دفعات انتقال ، عضويت باشگاهى جديد را صاحب شوندوبنا براين اصل درمحدوديه كشورهاى اين اتحاديه، شهروندى خارجى محسوب نميشوند.

عواقب حاصله از اين حكم اينك ، باسپرى شدن ۱۰ سال ازتاريخ صدورآن، درزمينه هائى چند بچشم ميخورد. بازيكنان نامداروستارگان فوتبال در اين فاصله درباشگاههاى خود از قدرت بيشترى نسبت به مسئولين آن برخور گشته اند. از سوى ديگر توجه به آموزش وپرورش بازيكنان جوان بعنوان پشتوانه وتامين كادر آينده تيمها، بعلت دراختيارگرفتن بازيكنان آماده ازتمامى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، باكاهش روبروگشته است. بعنوان نمونه در بين بازيكنان خارجى ورزش پيشه در تيمهاى دسته اول ودوم باشگاههاى فوتبال آلمان كه تعداد آنان در سال ۱۹۹۵ به ۹۱ تن بالغ ميشد، اينك و۱۰ سال پس از صدورحكم ”بوسمن” به تعداد ۲۰۹ تن ازكل ۴۵۳ بازيكن بانسبتى برابربا ۲۷٪۴۳ درصد، افزايش يافته است.

ازسوى ديگراما اتحاديه بازيكنان فوتبال حرفه اى آلمان باين عقيده است كه شكايت ”بوسمن” درزمينه حقوق ورزشى، گام وپيشرفتى بزرگ محسوب شده ومهم ترين تصميمى است كه دراين مورد تاكنون اتخاذ شده است. درباره دراختيارگرفتن بازيكنان خارجى ، دبيراجرائى اين اتحاديه كه همزمان از صلاحيت رسيدگى بامورآنان در اين كشوربرخورداراست ،عقيده دارد : بسيارى ازبازيكنان آلمانى نيزبنا برحكم صادره دردنبال شكايت ”بوسمن” درخارج ازكشور اشتغال بكارداشته وبجاى بازيكنان بومى ومحلى، دراختيار باشگاههاىديگركشورهاى اروپائي قراردارند.

 • تاریخ 15.12.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6rF

مطالب مرتبط

 • تاریخ 15.12.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6rF