1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

شيرين عبادى / وظيفه پليس ضرب و شتم نيست!

شمارى از زنان شركت كننده در تجمع ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير كه طى حمله پليس زن به اين مراسم مضروب شده‌اند، شكايتی به همراه ۲۲ قطعه عكس از صحنه‌هاى ضرب و شتم تسليم دادگاه كرده‌اند. خانم شيرين عبادى از جمله وكلاى اين پرونده اظهار اميدوارى می‌كند كه قوه قضاييه با بی‌طرفى به عدول پليس از حوزه اختيارات و وظايف اش رسيدگى كند.

پليس از حدود اختيارات خود تجاوز كرده و ايراد ضرب قانونى نيست.

پليس از حدود اختيارات خود تجاوز كرده و ايراد ضرب قانونى نيست.

مصاحبه: مهيندخت مصباح

مستمسك كسانى كه به تجمع ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير تهران حمله كردند اين بود تجمع مجوز نداشت و در نتيجه غيرقانونى بود. آيا اين توجيه حمله را قانونى ميكند؟

شيرين عبادى: اين تجمع با اجازه حاصله از اصل ۲۷قانون اساسى كاملا قانونى بوده زيرا طبق اين اصل تجمع مسالمت آميز به شرط آن كه توام با حمله اسلحه و مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است. كلمه آزاد اينست كه احتياج به اخذ مجوز ندارد. اين تجمع بدون حمل اسلحه بوده. خوشبختانه هيچ گروه سياسى در ايران نيست كه مسلح باشد. اين تجمع مخل به مبانى اسلام هم نبوده براى اينكه آنچه زنان ميخواستند، با تفسير درست از اسلام قابل تحقق و دسترسى است.

چرا نيروى انتظامى كه وظيفه اش حفظ آرامش و نظم است، خودش مبدل به ابزار خشونت ميشود. اين رفتار مبناى قانونى داشت؟

شيرين عبادى: يكى از اعتراض هاى ما همين است كه وظيفه پليس حفظ حقوق شهروندى و حفظ امنيت است نه ضرب و شتم شهروندان و برهمين اساس هم شكايت كرديم. همانطور كه گفتم اين تجمع كاملا جنبه قانونى داشته و اگر هم عده اى اعتقاد داشته باشند كه اين تجمع احتياج به مجوز داشت، باز هم پليس حق ندارد حمله كند زيرا وطيفه پليس حفظ قانون و امنيت است. اگر يك راننده اى خلاف كند و از چراغ قرمز رد شود آيا وظيفه پليس اينست كه راننده را پياده كند و كتك بزند يا اينكه براى او برگ جريمه صادر كند. در هر صورت چه تجمع قانونى چه غيرقانونى بوده باشد، پليس حق حمله و ضرب و شتم را ندارد.

پرونده اكنون برچه اساسى تنظيم شده است؟

شيرين عبادى: بر اين اساس كه عده اى مضروب شده اند و پزشكى قانونى ايراد ضرب را گواهى كرده و عده اى نيز شهادت داده اند كه اين حمله صورت گرفته است. عكس هايى هم از اين تجمع وجود دارد به همراه خبرهاى مخابره شده .

آيا امكان اين هست كه بعد از تشكيل پرونده بازهم تعداد شاكيان بيشتر شود و عده ديگرى نيز شهادت بدهند؟

شيرين عبادى: بعد از اينكه حدود پانزده شانزده نفر از خانم ها شكايت كردند، عده اى ديگر هم اضافه شدند به پرونده و آنها هم شاكى هستند.

مطابق چه ماده قانونى ميتوان نيرويى راكه بايد حافظ قانون باشد و خودش مامور دولت است، محكوم كرد؟

شيرين عبادى: پليس از اختيارات خود تجاوز كرده و ايراد ضرب و شتم هم در قانون ما ممنوع است. به همان صورت كه كسى حق ندارد ديگرى را مورد خشونت قرار دهد پليس هم اين حق را ندارد. بعلاوه پليس مسئوليت مضاعف دارد و وظيفه اش ايراد ضرب نيست، بلكه برقرارى آرامش است.

فكر مى كنيد كه چنين شكايت هايى موثر واقع شوند و تاثير بگذارند بر نهادهايى كه فراتر از حدود خود حركت ميكنند؟

شيرين عبادى: مابايستى شكايت ميكرديم و اميدوارم كه قوه قضاييه بابيطرفى به اين موضوع رسيدگى كند و حتى سخنگوى قوه قضاييه در چند مصاحبه كه داشته عنوان كرده ، پليس حق كتك زدن مردم را نداشته و كسانى كه شاكى هستند به دادگاه مراجعه كنند. به دعواىا ينها رسيدگى ميشود. ما هم بر همين اساس رفتيم شكايت كرديم و اميدوارم قوه قضاييه با بيطرفى كامل به اين موضوع رسيدگى كند.

چه صحبتى با شما شده در پاسخ به تشكيل اين پرونده....

شيرين عبادى: اين پرونده به بازپرسى شعبه سوم دادسراى تهران، مسئول رسيدگى به تحلفات كاركنان دولت ارجاع شد. از شكات و شهود بازجويى شد. عده اى كه آثار ضرب و جرح هنوز در بدن شان بود، به پزشكى قانونى معرفى شدند و پرونده تشريفات قانونى خود را دارد طى ميكند.

خانم عبادى، اين نگرانى وجود دارد كه مانند موارد قبلى، شاكيان را اين ميانه اذيت و آزار كنند. چه اندازه احتمال اين ميرود؟

شيرين عبادى: من همواره هر دعوايى شروع ميكنم با خوشبينى به مسئله نگاه مى كنم. فكر نمى كنم چنين موضوعى پيش بيايد و شكات مورد اذيت قرار گيرند چون هيچ محمل قانونى براى اين مسئله وجود ندارد.

از قرار پرونده اى هم براى حمله اى كه به تجمع ۸ مارس در پارك دانشجو شد، وجود دارد. وضعيت آن چگونه است؟ هنوز پرونده مفتوح است؟

شيرين عبادى: براى تجمع هشت مارس هم چون مورد حمله پليس و لباس شخصى ها قرار گرفت، شكاياتى ارائه شده كه در حال پيگيري است.

 • تاریخ 01.07.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3zL

مطالب مرتبط

 • تاریخ 01.07.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3zL