سياست خارجى آلمان در برابر تهديد آدم ربايان | جهان | DW | 12.03.2007
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

سياست خارجى آلمان در برابر تهديد آدم ربايان

ربايندگان دو شهروند آلمانی در عراق تهديد کرده اند در صورتی که ارتش آلمان نيروهای خود را تا ده روز ديگر از افغانستان خارج نکند گروگان های خود را به قتل خواهند رساند. گروهی اسلام گرا که تا کنون ناشناخته بوده همچنين تهديد کرده است که در آلمان و اتريش به عمليات خرابکاری دست خواهد زد. گزارش مطبوعاتی امروز ما به اين موضوع اختصاص دارد.

ستاد وزارت خارجه در رابطه با آدم ربائى

ستاد وزارت خارجه در رابطه با آدم ربائى

روزنامه "زود کورير" که در کونستانس منتشر می شود نوشته است:

"گروگان گيری ها نشان می دهد که مخالفت آلمان با حمله به عراق به هيچوجه نظر لطف تروريست ها را جلب نکرده است. آنها آلمان را همچنان همدست آمريکا و بخشی از اردوگاه غرب می دانند که نسبت به آن نفرت می ورزند. اين افراد متعصب آلمان را هم بخشی از لشکرکشی غرب می دانند که عقيده دارند عليه مذهب آنها به راه افتاده است. آشکار است که با وجود وضع خطرناک گروگان ها، دولت آلمان به اولتيماتوم آدم ربايان توجه نمی کند. هنوز کاملا روشن نيست که هدف آنها صرفا سياسی است يا در طمع پول به چنين شيوه هايی دست می زنند."

روزنامه "باديشه نويسته ناخريشتن" نيز حدس می زند که آدم ربايان مثل مواردی در گذشته حاضر باشند در ازای دريافت مقداری پول گروگان های خود را آزاد کنند. اين روزنامه چاپ کارلسروهه نتيجه می گيرد: "هم تعهدات نظامی آلمان در افغانستان ادامه خواهد داشت و هم اسلامگرايان در نبرد نابرابر خود از هر فرصتی استفاده خواهند کرد. مهم آنست که جبهه غرب در پيکار خود با پيکارجويان متحد و مصمم باقی بماند."

در روزنامه "در نويه تاگ" که در وايدن منتشر می شود آمده است:

"گروه های افراطی که در پيامی به قتل شهروندان تهديد می کنند و در نواری ديگر از عمليات خرابکاری در آلمان سخن می گويند قصد دارند بر سياست آلمان در افغانستان تاثير بگذارند. با اين پيامها هم جان اندک شهروندان آلمانی در عراق به خطر افتاده است و هم زندگی افرادی که به عنوان مددکار در افغانستان و کشورهای بی ثبات ديگر فعاليت دارند."

روزنامه زوددويچه تسايتونگ نسبت به تاثير عمليات تبهکارانه بر سياست خارجی کشور هشدار داده است. به نظر اين روزنامه چاپ مونيخ چنين عملياتی دولت را بر سر دوراهی خطيری قرار می دهد. نرمی در برابر آدم ربايان اصول بنيادين سياست خارجی را خدشه دار می کند درحاليکه سرسختی در برابر آنها می تواند به بيرحمی در برابر سرنوشت قربانيان آدم ربايی تعبير گردد.

روزنامه نورنبرگر ناخريشتن از سياستی که دولت آلمان در برخورد با نيروهای افراطی در پيش گرفته است دفاع می کند. اين روزنامه می نويسد:

"سياست دولت آن است که به فشار آدم ربايان تن ندهد و تنها به گفتگوی آرام با آنها دست بزند. دولت آلمان نمی تواند به خاطر چنين فشارهايی نيروهای خود را از افغانستان خارج کند. بيشتر مردم افغانستان خواستار ادامه حضور نيروهای خارجی هستند، اما مايلند که کمک های خارجی به شکل ياری های انسانی جاری شود و نه در قالب عمليات نظامی."

روزنامه "فلنزبورگر تاگبلات" نسبت به خوش خيالی در برابر نيات و عمليات آدم ربايان هشدار داده است. اين روزنامه می نويسد: "بايد به خاطر داشت که اسلام گرايان افراطی بيش از عمليات نظامی در افغانستان از ساختمان جامعه مدنی در اين کشور بيمناک هستند. تا زمانی که کشورهای غربی به تلاش در راه جامعه مدنی ادامه می دهند گروه های اسلامگرا آرام نخواهند نشست حتی اگر نيروهای ناتو از افغانستان بيرون بروند. تن دادن به فشار آدم ربايان نه تنها آلمان را از صف متحدان آن خارج می کند، بلکه به معنای رها کردن مردم افغانستان در دامان وحشت و خشونت است."

 • تاریخ 12.03.2007
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Yi

مطالب مرتبط

 • تاریخ 12.03.2007
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Yi