سوءقصد خونين مادريد | جهان | DW | 12.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

سوءقصد خونين مادريد

مردم اسپانيا پس از سوءقصدهاى خونين روز گذشته در مادريد عزادارند. تروريست ها چهارده بمب را در قطارهاى راه آهن مخفى كرده بودند كه فقط چهار بمب منفجر نشدند. اين سوءقصدهاى خونين در حدود دويست كشته و صدها مجروح بجاى گذاشتند و حال نيز اقوام قربانيان اين سوءقصد هاى خونين و پزشكان قانونى براى تشخيص هويت قربانيان ميكوشند.

تظاهرات دهها هزار نفرى مردم اسپانيا در بارسلون در اعتراض به سوءقصدها

تظاهرات دهها هزار نفرى مردم اسپانيا در بارسلون در اعتراض به سوءقصدها

خانمى ميگويد ازتشريح آنچه كه رويداد عاجزم وگويا ممكن بود كه حتى اين فاجعه،فاجعه ائى بمراتب بزرگتر گردد و آنهم بدين خاطر كه مامورين پليس توانستند بمب ديگرى را كه در يك ساك مخفى شده بود در يكى از قطارها پيدا كنند و نظر مامورين پليس به اين ساك زمانى جلب شد كه صداى زنگ يك تلفن موبايل از داخل همين ساك بگوش رسيد كه گويا ميبايست باعث انفجار بمب شود ولى مامورين پليس قادر به خنثى كردن اين بمب شدند.

تروريست ها چهارده بمب را در قطارهاى راه آهن مخفى كرده بودند كه فقط چهار بمب منفجر نشدند. اين سوءقصدهاى خونين در حدود دويست كشته و صدها مجروح بجاى گذاشتند و حال نيز اقوام قربانيان اين سوءقصد هاى خونين و پزشكان قانونى براى تشخيص هويت قربانيان ميكوشند. جوانى كه سعى ميكند گريه نكند ميگويد: در اينجا آنچه كه مى بينيم نشانه هائى ازقساوتى هستند كه تروريست ها نشان دادند ، خانواده هائى كه نابود شدند ، انسانهائيكه اشك ميريزند. از انجائيكه سو ءقصدهاى خونين روز گذشته در مادريد پايتخت اسپانيا بيش از هزار و چهار صد مجروج بجاى گذاشتند و بيمارستانهاى مادريد نيز در اين ميان نميتوانند مجروحان بيشترى را بپذيرند شمارى ازمجروحين در سالن هاى ورزشى بسترى شده اند و از مردم خواسته شده بود كه براى كمك به مجروحين خون بدهند و شمار كثيرى از ساكنين مادريد نيز به اين درخواست پاسخ مثبت داده اند.

گمانه ها و تئورى ها پيرامون عاملان اين جنايت

دولت اسپانيا همچنان معتقد است كه در پس اين سوءقصدهاى دهشتناك اخير مادريد سازمان مخفى و جدايى طلب باسك ETA قرار دارد. «ادوآردو زاپلانا»، سخنگوى دولت پنجشنبه شب قويا تكذيب كرد كه در قطارهاى منفجر شده بقاياى يك سوءقصدكننده انتخارى را يافته اند و پليس هيچگونه سندى در اين زمينه در دست ندارد. نامه اى هم كه بعدا از شبكه القاعده علنى شده و مسئوليت سوءقصدها را برعهده گرفته است، چندان قانع كننده و باورمند نيست. مفسر صداى آلمان پتر فيليپ در اينباره چنين مى نويسد:

بايد گفت، بدون اسناد معتبر بسيار سهل انگارانه است كه براحتى گناه اين اعمال تروريستى مادريد را به كسى نسبت داد. بدين گونه عاملان واقعى خيلى راحت مى توانند از ديده ها پنهان بمانند و وقت و زمان زيادى به گمراهى ها سوق يابند. از سوى ديگر طبيعتا اين عملى ماوراى توان انسان است، در اين باره فكر كنيم كه عامل چنين عمل وحشت انگيزه و غيرقابل باورى چه كسى مى تواند بوده باشد.

پليس اسپانيا هم اكنون تلاش دارد شمايى از چهره عامل يا عاملان اين جنايت طراحى كند. البته بايد گفت كه چنين سوءقصدى براى سازمان جدايى طلب باسك چندان نمونه وار نيست، زيرا كه آنها تاكنون كوركورانه عليه شهروندان بى گناه دست به جنايتى نزده اند، بطوريكه نه از پيش هشدار داده شد و نه اينكه پس از سوءقصد مسئوليت آن را برعهده گرفته اند.

نكته مهم ديگر اينكه، سازمان جدايى طلب باسك ETA همواره قصد داشته با سوءقصدهاى خود نشان دهد كه اين سازمان موجوديت خود را حفظ كرده و نمى توان آن را به زانو درآورد. و اين امر زمانى مى تواند تحقق يابد كه اين سازمان مسئوليت سوءقصدهاى خود را بپذيرد.

ولى شواهد ديگرى در دست است كه نشان از نقش سازمان ETA دارد. اين شواهد كارمندان امنيتى اسپانيا نيستند كه سازمان ETA را كانون هر نوع فساد و جنايتى مى دانند، بلكه نوع مواد منفجره اى است كه در اينجا بكار رفته و با نوع مواد منفجره اى كه سازمان ETA بكار مى برد، يكى است. و مورد ديگر اينكه، گفته مى شود كه طى ماه هاى گذشته دو سوءقصد بمبگذارى طراحى شده از سوى سازمان ETA از سوى مقامات امنيتى خنثى شده است.

ولى زنجيره شواهد كامل مى بودند، اگر يك خودروى حامل مواد منفجره به همراه چاشنى و كاست هاى شنودنى قرآن كشف نمى شدند و اگر نامه اى در لندن انتشار نمى يافت و در آن شبكه القاعده به سبك اسامه بن لادن مسئوليت اين سوءقصد را برعهده نمى گرفت. در اين نامه آمده كه اين سوءقصد عليه «جنگجويان صليبى» صورت مى گيرد و سوءقصدهاى ديگرى نيز در پيش است. بر اين اساس نيز مى توان يك چهره نگارى عاملانى را ارائه داد كه مى توانند تروريست هاى اسلامى از حول و حوش شبكه القاعده باشند.

البته در اينجا نيز بايد محتاط بود: اگر شركت سازمان ETA را چندان محتمل ندانيم، به اين معنا نيست كه اين سوءقصد بطور حتم توسط “رزمندگان عرب” سازماندهى شده باشند. آيا اين محتمل نيست كه عاملان خواسته باشند مأموران آگاهى را به گمراهى بكشانند؟ يك عامل گمراه كننده مى توانسته اين خودروى حامل نوار هاى آيات قرآن بوده باشد: هر كس كه كمى از استعداد سازماندهى برخوردار باشد، مى داند، آنكس كه بتواند در چندين قطار بمب هايى را جاسازى و منفجر كند، او نيز قادر خواهد بود، رد پاى گمراه كننده از خود بر جاى بگذارد.

امروز در هر سوءقصد تلاش مى شود رد پا را در يك سمت و سو بيابند: از واقعه ۱۱ سپتامبر بدين سو در پس تمام سوءقصدها، نخست اسامه بن لادن مورد سوءظن است. گاه اين سوءظن به حق است و گاه از روى راحت طلبى است. نمونه از اين دست بسيار است، از جمله در عراق و در مادريد: آيا اسامه بن لادن شخصا در ماه اكتبر گذشته در يك نوار صوتى اسپانيايى ها را تهديد نكرده بود كه آنان را بعنوان متحدين نزديك آمريكا مورد حمله قرار خواهد داد؟ آيا اين اسپانيايى ها نبودند كه بطور هدفمند مورد آماج ترورها در عراق قرار گرفتند.

از سوى ديگر پست الكترونيكى كه در لندن ارسال شده و القاعده مسئوليت را برعهده گرفته است، آيا نمى توانسته يكى از همان نامه هاى الكترونيك مزاحم اينترنتى موسوم به Spam بوده باشد كه اخيرا بسيار معمول شده و در آن هركس هر ادعايى مى تواند بكند؟

ديشب هزاران نفر در سراسر اسپانيا به خيابانها ريختند و دست به تظاهراتى عليه ترو زدند.ولى هنوز اطلاع دقيقى در باره عاملين سوء قصد ديروز در دست نيست و پس از آنكه شبكه تروريستى القاعده در نامه ائى به روزنامه عربى القدس در لندن مسئوليت اين سوء قصد را به عهده گرفت مراجع مسئول در اسپانيا بعيد نميدانند كه سازمانى اسلامى در پشت پرده مسئوليت آنرا به عهده داشته باشد.

در نامه مذكور به روزنامه القدس آمده است كه « اين سوءقصد ها تصفيه حساب با اسپانيا است تصفيه حساب باجنگجويان صليبى و متحد آمريكا در جنگ عليه اسلام«. در نامه مذكور خطاب به نخست وزير اسپانيا خوزه ماريا ازنار آمده است : ازنار آمريكئى كه ميخواست از تو در مقابل ما حمايت و حفاظت كند، كجاست.دولت اسپانيا با محتاطى فراوان در باره اين نامه ابراز عقيده ميكند و آنرا بدقت مورد بررسى قرار ميدهد ولى كماكان بر اين عقيده است كه سازمان افراطى باسكها « اتا » احتمالامسئوليت آنرا به عهده داردو آنهم باوجوديكه بازوى سياسى اين سازمان يعنى حزب ممنوعه «باتاسونا« آنرا بى اساس خوانده و رد ميكند.

 • تاریخ 12.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WY

مطالب مرتبط

 • تاریخ 12.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WY