1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

تونی بلر و آينده ی اتحاديه ی اروپا

از اول ماه جاری ميلادى، ژوييه، نخست وزير انگليس تونی بلر، رياست شورای عالی اتحاديه اروپا را به عهده گرفت. آينده اتحاديه اروپا در دوره رياست كسی كه همتايان و همكارانش او را مخالف گسترش اتحاديه اروپا چه خواهد بود؟

تونى بلر، رييس جديد شوراى اتحاديه اروپا

تونى بلر، رييس جديد شوراى اتحاديه اروپا

جمعه گذشته (اول ژوييه)، تونى بلر، رئيس جديد شورای عالی اتحاديه اروپا، در سخنرانی آغازين كارش گفت: ”من هميشه از دل و جان اروپايی بوده ام“. ادعای تونی بلر برای همكاران و همتايانش، به سختی باور كردنی است، به ويژه كه همگی او را مسئول شكست آخرين نشست سران اتحاديه برای تنظيم بودجه و برنامه آينده اين مجمع ميدانند. درست هنگامی كه اتحاديه اروپا دچار بحران شده است، كسی سّكان كشتی را به دست مى‌گيرد كه مخالف برنامه های اتحاديه براى گسترش بوده و به گمان سران ديگر كشورها، اتحاديه اروپا را دچار تزلزل و انشعاب كرده است. مردم هلند و فرانسه قانون اساسی اروپا را رد كردند و كمكهای مجمع به صنعت كشاورزی كشورهای نيازمند، به خطر افتاده است.

تونی بلر در رابطه با كشاورزی اعتراَض ميكند كه چرا بايد در بودجه اتحاديه برای كشاورزی ده برابر آنچه برای تحقيق و دانش اكتشاف منظور شده، صرف گردد. او ميخواهد اتحاديه اروپا را در برابر رقيبان اقتصادی ديگر مثل چين و ايالات متحده، تقويت كند و در شاخه های خدماتى، از دخالت دولتها بكاهد و به نفوذ بازار آزاد بيفزايد.

طرح بلر را در اصل ميتوان پاسخ منفی او به سران فرانسه و آلمان تلقی كرد. آنها تا كنون برای اتحاديه اروپا سياست اجتماعی‌اى مردم پسند، پيشنهاد ميكردند و از حضور بی اندازه اقتصاد در تعيين سرنوشت سياسی اتحاديه، بيم داشتند. ميگفتند كه تنها با يك سياست عدالتخواهانه ميتوان نظر مردم را جلب كرد و ايشان را آماده رقابت با هواداران جهانی شدن صرف ساخت. سران آلمان و فرانسه همپای اكثر اعضای اتحاديه، انگليس و بلر را ترمز پيشرفت طرحهای خود ميدانند.

اما سخنان منتقدان بلر را نبايد اختلافهای شخصی يا حتی عقيدتی سران اتحاديه قلمداد كرد. آنها ميپرسند چگونه بلر كه خود را هوادار صميمی وحدت اروپا به شمار مياورد، از ديرباز مسئله همه‌پرسی به سود پيوستن انگليس به اتحاديه ارزی را مطرح كرده، ولی هيچگاه گامی جدی در تحقق اين امر، برنداشته است؟ اگر بلر اروپايی‌اى تمام عيار است، چرا پس از رد قانون اساسی اروپا در هلند و فرانسه، دست كم برای انجام يك همه پرسی در انگليس در اين رابطه، تلاش نميكند؟ چرا بايد در آخرين نشست سران اتحاديه، به جای اين كه او، به عنوان نخست وزير يك عضو ثروتمند اتحاديه، در مسئله دريافت كمك از مجمع، كوتاه بيايد، كشورهای نوپای كوچك در اين راه پيشقدم شوند؟ گفتنی است كه قرار بود در آخرين نشست سران اتحاديه اروپا در ماه گذشته، بودجه مجمع برای سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ تنظيم و مشخص شود. همچنين از سال ۱۹۸۴ به بعد قرار شده كه انگليس به خاطر عدم دريافت يارانه های كشاورزی از سوی جامعه و بعد اتحاديه اروپا، مبلغ كمتری، نسبت به ديگر اعضا، به صندوق بودجه مجمع پرداخت كند.

اما بلر چه ميخواهد؟

او نخست ميگويد كه بايد تقسيم و تنظيم بودجه اتحاديه را از بنياد دگرگون كرد. هم اكنون ۴۰ درصد بودجه اتحاديه، صرف يارانه های كشاورزی به اعضای نيازمند مجمع ميشود كه به نظر بلر به هيچ رو توجيه پذير نيست. او بر اين باور است كه اتحاديه اروپا دچار بحران نيست، اين رهبری مجمع است كه به ايده‌آلهای كهنه چسبيده و پاسخگوی نياز مردم نبوده است. بلر از جمله در سخنان خود در پارلمان اروپا گفت كه مردم تنها در واكنش به سياستكاری رهبران اروپا است كه از وحدت ميهراسند و قانون اساسی پيشنهادی را رد ميكنند. مردم بايد مطمئن شوند كه با گسترش و اقتدار اتحاديه اروپا رفاه و حيات اقتصادی ايشان به خطر نمی افتد بلكه حتی بيشتر و بهتر خواهد شد. بايد برای نبرد با بيكارى، توجه به بهداشت و محيط زيست و قدرت رقابت اقتصادی با ديگر كشورهای جهان، پيشنهادهای عملی و سازنده مطرح شود.

نخستين پيشنهاد بلر، مدرنيزه كردن تمام نهادهای اروپايی است. نگاه او در اين رابطه متوجه فن‌آوری صنعتی و تكنولوژی داده‌پردازی است. او ميخواهد جای سوبسيدهای كشاورزی در بودجه اتحاديه را با كمكهايی كه به دست اندركاران مراكز صنعتی و تحقيقی ميشود، عوض كند و به گفته خودش به جای ۴ درصد، ۴۰ درصد از بودجه را به مصرف تازه های تحقيقی و اكتشافی برساند. سخنرانی آتشين بلر در گشايش دوره رياست شورای عالی اروپا، تنها انتظار سران اعضای اتحاديه را برنمی انگيزد.

همان طور كه شايد در مجله مسائل حقوق بشر هفته گذشته شنيده باشيد، سازمانهای بين المللی ديگر نيز خواسته هايی جدی جهت بهترسازی كار اتحاديه اروپا مطرح كرده‌اند. سازمان عفو بين‌الملل كه بزرگترين سازمان مدافع حقوق بشر در جهان است، از اتحاديه اروپا درخواست كرده كه نقش فعالتری در زمينه حقوق بشر ايفا كند. ديك اوستينگ Dick Oosting رييس سازمان عفو بين‌الملل در بروكسل گفت كه اگر اتحاديه اروپا سياست فعالتری در عرصه حقوق بشر داشته باشد، ميتواند بر بحرانی كه هم اكنون با آن درگير است، چيره شود. اوستينگ از جمله از دولت انگليس خواست كه به عنوان رييس شورای اتحاديه اروپا كاری كند كه حقوق بشر تنها در سطح حرف باقی نماند، بلكه در عمل نيز به طور جدی به آن پرداخته شود.

رييس سازمان عفو بين‌الملل در بروكسل گفت: اين واضح است كه بحران كنونی اتحاديه اروپا به خاطر نبود آرمانها و چشم‌اندازهای روشنی است كه اتحاديه در حقيقت بايست مظهر آن باشد. ديك اوستينگ افزود كه اتحاديه اروپا در صورتی ميتواند به شهروندان خود و نيز به جهانيان پاسخی قانع‌كننده بدهد كه به علت برپايی و موجوديت خود بازنگرد، يعنی فعالانه برای پاسداری از حقوق بشر تلاش كند. وی گفت كه بدين ترتيب بر نقش اتحاديه اروپا به عنوان كانونی تاكيد ميشود كه پاسدار معيارها و ارزشهای بشری در جهان است و اروپا مسئوليتی را بر عهده ميگيرد كه بسياری از شهروندان اروپايی خواهان آناند.

سازمان عفو بين‌الملل از اتحاديه اروپا خواسته كه در عرصه سياست خارجی اش حقوق بشر را به مرام اخلاقی خود تبديل كند، از كشورهای ديگر بخواهد كه پايبند به تعهدات خود نسبت به قراردادهای بين‌المللی حقوق بشر باشند، از جمله اعمال شكنجه را ممنوع كنند. به درخواست سازمان عفو، اتحاديه اروپا بايد با تمام نيرو از انجام اصلاحات، در سازمان ملل متحد، پشتيبانی كند، اصلاحاتی كه از جمله اهداف آن پرداختن بيشتر به حقوق بشر است. همچنين با تجارت اسلحه مقابله كند و اين امر را با پيمان‌نامه های تعهدآور پيش برد. سازمان عفو بين‌الملل همچنين از اتحاديه اروپا خواست كه هنگامی كه در زمينه مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی با كشورهايی كه عضو اتحاديه اروپا نيستند، همكاری ميكند، بيشتر به تعهدات بين‌المللی خود برای احترام به حقوق آوارگان و پناهندگان توجه كند. از جمله جلوی اخراج غيرقانونی پناهجويان از كشورهای اروپايی را بگيرد.

بدين ترتيب تونی بلر از سويی بايد به انتظارات اقتصادی كه خود به آنها دامن زده، پاسخ گويد و از سوی ديگر به خواستهای سياسی انسان‌دوستانه سازمانهای بين المللی توجه كافی نشان دهد. شايد شيوه كار بلر در مذاكره با تركيه به منظور پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا در اكتبر آينده، محك خوبی برای سنجش سياستهای او باشد.

 • تاریخ 05.07.2005
 • نویسنده اسكندر آبادى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7WH
 • تاریخ 05.07.2005
 • نویسنده اسكندر آبادى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7WH