اوضاع خاورميانه پس ازمبادله اسرا ميان حزب ا لله و اسرائيل | جهان | DW | 30.01.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

اوضاع خاورميانه پس ازمبادله اسرا ميان حزب ا لله و اسرائيل

مبادله اسرا ميان اسرائيل و حزب ا لله لبنان در روز گذشته در فرودگاه كلن - بن آلمان نمايانگرموفقيت آلمان در مساعى ميانجيگرانه و نوعدوستانه بود مع الوصف كماكان تقريبا اميدى به تغييراتى مثبت در درگيريهاى خاور ميانه وجود ندارد كه اينهم نظر سر گزارشگر و مفسر دويچه وله پتر فيليپ در تفسيرى در اينباره است .

همآهنگ كننده فعاليت سازمانهاى اطلاعات و امنيت در اداره صدارت اعظمى آلمان Ernst Uhrlau ميتواند خشنود باشد زيرا سرانجام تلاش سه ساله وى براى مبادله اسرا ميان اسرائيل و سازمان حزب ا لله لبنان با موفقيت روبرو گشت كه ميتوان آنرا مبادله ائى نا متوازن خواند چرا كه اجساد سه اسرائيلى و يك اسرائيلى زنده در مقابل آزادى ۴۳۴ اسير عرب و يكنفر آلمانى كه به سازمان حزب ا لله پيوسته بود، مبادله شدند.اما همين مبادله نميتواند نمايانگر پايان يافتن قهر گرائى در منطقه باشد كه شاهدى بر صحت اين مدعا نيز سوءقصد ديروز اورشليم ، بيت المقدس ، است ولى در عين حال اين مبادله بمثابه برداشتن گامى درراه و جهتى صحيح است.وتا زمانيكه دو طرف اسراى خود را آزاد نكنند و شمارى از آنها نيز آنهم در هردو طرف بمعناى واقعى كلام گروگانند، بهيچوجه نميتوان سخن ازحتى تنش زدائى جزئى در منطقه بميان آورد.در عين حال مبادله اسرا در فرودگاه كلن - بن آلمان و آزاد كردن فلسطينيان در اسرائيل چيزى نيست جز اقدامى نوعدوستانه در منطقه ائى از جهان كه در آن به نوعدوستى توجه كافى مبذول نميشود. اين اقدام از خود اثرى بر تلاش در راه برقرارى صلح كه دچار ركود شده بجاى نميگذارد يعنى موضوعى كه بخصوص در آلمان بايد به آن توجه شود.هرچند كه مساعى ميانجيگرانه آلمان بسيار موفقيت آميز بود ولى آنرا نميتوان بعنوان سرآغاز اقداماتى سياسى و وسيع دولت آلمان در منطقه خواند چه رسد بعنوان واسط برقرارى صلح .

نقش آلمان ميتواند در آينده نيز به اقداماتى كمكى، محدود شود . آلمان داراى روابطى خوب با كليه جناحهاى ذيمدخل در درگيريهاى خاور ميانه است و اعتماد همين جناحها به آلمان نيز سهولتى در اقدامات ميانجيگرانه اين كشور ايجاد ميكند. در همين رابطه نيز ميتوان از روابط خوب آلمان و جمهورى اسلامى ايران سخن بميان آورد و گويا همآهنگ كننده فعاليت سازمانهاى اطلاعات و امنتيت آلمان چندين بار در چارچوب مساعى ميانجيگرانه اش به ايران سفر كرده و فقط بطور مستقيم با اسرائيل و سازمان حزب ا لله گفتگو نكرده است. باوجود خصومت عميق ميان اسرائيل و جمهورى اسلامى ايران،دو طرف علاقمندند كه دستكم از طريق ميانجيگرانى، تماسى در كمترين سطح ميان دو كشور وجود داشته باشد. جمهورى اسلامى ايران مايل است از سرنوشت شمارى از ديپلماتهاى خود در لبنان مطلع شود و اسرائيل نيز خواستار آنستكه در باره سرنوشت چهار اسرائيلى ديگر كه مفقود الاثرند، اطلاعاتى كسب كند.

بهرحال دومين مرحله از مبادله اسرا قرار است تا ماه آوريل بپايان برسد و آنهم با آزاد نمودن شمار ديگرى از زندانيان واسرا از طرف اسرائيل.شايد همين وضعيت به ذيمدخلان طراز اول در درگيريهاى خاور ميانه نشان دهد كه آنها نميتوانند به اهدافى كه در سرو پرورانده بودند ، ازطريق راهى كه تاكنون در پيش گرفتند تحقق ببخشند.ولى تجربيات كسب شده تاكنون عكس آنست و شواهد امر گواهى ميدهند كه دور تسلسل قهر و خشونت گرائى ادامه خواهد يافت.هرچند كه شايد رابطه مستقيمى ميان آنچه كه ديروز در فرودگاه كلن - بن آلمان صورت گرفت و سوءقصد اورشليم وجود نداشته باشد ولى بايد به اين نكته اشاره كرد كه فاصله زمانى ميان فرودآمدن دو هواپيما يكى از تل آويو و ديگرى از بيروت در اين فرودگاه آلمان و سو ءقصد اورشليم ، از ۴۵ دقيقه تجاوز نميكرد.عقل سليم و جنون كماكان همپاى يكديگر در خاور ميانه اند.

 • تاریخ 30.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5XQ
 • تاریخ 30.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5XQ