کمپاین جدید برای جلوگیری از ضیاع مواد غذایی | آلمان و جهان | DW | 05.06.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کمپاین جدید برای جلوگیری از ضیاع مواد غذایی

نزدیک به 870 میلیون انسان گرسنگی می کشند، دست کم یک سوم مواد غذایی از بین می رود. برای چاره جویی اداره محیط زیست و سازمان خوراکه ملل متحد کمپاینی را زیر نام "فکر کن، بخور، صرفه جویی کن" راه اندازی کرده اند.

آیا شما همین امروز میوۀ خراب شده، غذای باقی مانده و یا نان قاق شده ای را به دور انداخته اید؟ اگر چنین باشد، پس این زبالۀ مواد خوراکی تان در آمار جهانی در مورد ضیاع مواد غذایی شامل می شود.

بخشی از این مواد به دلیل انبار کردن ناقص و امکانات ضعیف انتقالاتی، به ویژه در کشورهای رو به انکشاف، که اغلب زیرساخت های ضعیف زراعتی دارند، از بین می رود. اما بخش دیگری از این مواد غذایی، اولتر از همه در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی، به جای این که خورده شود، به زباله دانی می افتد.

شتاینر: 30 تا 40 درصد مواد غذایی ضایع می شود.

شتاینر: 30 تا 40 درصد مواد غذایی ضایع می شود.

آخیم شتاینر، مدیر اجراییۀ برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متحد در مصاحبه ای با دویچه وله گفت: "وقتی ضیاع مواد غذایی را از زمان حاصلبرداری تا بازار فروش این مواد، و پس از آن از بازار تا خانۀ مصرف کننده و بالاخره تا زباله دان تعقیب کنیم، می توانیم حدس بزنیم که امروزه تقریباً 30 تا 40 درصد مواد تولید شدۀ غذایی اصلاً به مصرف نمی رسد، بلکه ضایع می شود."

شتاینر این دو پدیدۀ متضاد، یعنی ضیاع بیش از حد مواد غذایی و همزمان گرسنگی صدها میلیون انسان در جهان را به مشکل قابل توضیح می داند. او می افزاید :"با درنظرداشت بحران مواد غذایی، قیمت رو به افزایش این مواد، تغییر اقلیم، و جمعیت جهان که به زودی به 9 میلیارد تن می رسد، طبعاً به مشکل می توان این پدیده را شرح داد. دوم این که مبارزۀ مؤثر در این راه طبعاً به توانایی عظیمی نیاز دارد."

اکنون برنامۀ محیط زیست ملل متحد و سازمان خوراکه و زراعت این سازمان با کمپاینی زیر عنوان "فکر کن، بخور، صرفه جویی کن" می خواهند برای مبارزه در برابر ضیاع مواد غذایی تبلیغ کنند. این کمپاین در روز جهانی محیط زیست، روز چهارشنبه پنجم ماه جون در مرکز توجه جهانیان قرار دارد.

اثرات بالای قیمت مواد غذایی

ضایع شدن مواد غذایی طبعاً بر قیمت این مواد هم اثر می گذارد. به قول روبرت اوتردییک، آمر تیم انجمن جهانی حفاظت از مواد غذایی، تا حال تنها قسمتی از اثرات منفی ضایع شدن مواد غذایی در جهان بالای قیمت این مواد در بازار جهانی و تأمین این مواد، آشکار بوده است.

از یک طرف مواد غذایی زیاد ضایع می شود، از طرف دیگر میلیون ها نفر در گرسنگی به سر می برند.

از یک طرف مواد غذایی زیاد ضایع می شود، از طرف دیگر میلیون ها نفر در گرسنگی به سر می برند.

او در صحبتی با دویچه وله گفت:"زمانی که در روند تولید مواد غذایی، 20 تا 30 درصد آن ضایع شود، این در هرصورت بر قیمت این مواد اثر منفی می گذارد. اما این را که طور مثال مواد خوب غذایی در اروپا دور انداخته می شوند، چه تأثیری روی قیمت این مواد در افریقا دارد، تا هنوز نمی فهمیم."

"هنوز حیف است به زباله دانی بیفتد"

حکومت آلمان برنامه ای را زیر نام "هنوز حیف است به زباله دانی بیفتد"، برای مصرف کننده ها، پرچون فروش ها و عرصۀ اقتصاد کشور راه اندازی کرده است، که با آن باید برخورد دیگری با مواد غذایی صورت بگیرد. هر باشندۀ آلمان طور اوسط سالانه 82 کیلوگرام مواد غذایی را دور می اندازد، که مقدار مجموعی آن تقریباً 11 میلیون تن می شود. در حالی که به اساس یک تحقیق انستیتوت شهر شتوتگارت آلمان، بخش اعظم این مواد، هنگامی که دور انداخته می شوند، هنوز قابل استفاده می باشند.

در این میان حدود 50 درصد مردم آلمان به این برنامۀ حکومت پیوسته اند. هم حکومت آلمان و هم اتحادیۀ اروپا در نظر دارند تا سال 2020 میلادی ضایعات مواد غذایی خود را به نصف کاهش بدهند.

DW.COM