1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه و فرهنگ

دایناسور، سوپ و چهره هیولا با کدو

هنگامی که اولین کدوها در دوکان ها یا در بازار دیده می شود علامت آن است که فصل خزان رسیده است. اما موارد استفاده از کدو های سرخ و نارنجی در طول زمان چگونه تکامل کرده و کاربرد مختلف از آن چه ریشه های دارد؟

همچنین بخوانید