1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

تصویر: پناهجویان افغان در مکتب متروک در پایتخت یونان

پس از بسته شدن مرز بالکان، بازهم پناهجویان در یونان گیرمانده اند و فشار بیشتری به این کشور وارد می شود. برخی پناهجویان در ساختمان های متروک تا مدت نامعلومی مسکن گزین شده اند. شماری هم آنان را رضاکارانه کمک می کنند.