تماشای ویدیو 02:48

ویدیو | دانش و فناوری 02:48

موفقیت پزشکان در پیوند بخش‌ بزرگی از گردن انسان