EU kritikovala Ukrajinu | Politika | DW | 09.07.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

EU kritikovala Ukrajinu

Na ukrajinsko-evropskom susretu u Hagu cˇule su se osˇtre zamjerke na racˇun nedemokratskih postupaka vlasti u Kijevu

Ukrainski Predsjednik Leonid Kuchma

Ukrainski Predsjednik Leonid Kuchma

Prilikom susreta sa evropskim politicˇarima drzˇavnici iz zemalja kao sˇto su Rusija i Kina ne moraju se bojati da c´e ih docˇekati kritika zbog nedemokratske prakse. Aktivisti organizacija za zasˇtitu ljudskih prava cˇesto iznose primjedbu zbog ocˇiglednog prioriteta ekonomskih odnosa.

No, sa Ukrajinom pod autoritarnim predsjednikom Leonidom Kucˇmom EU razgovara drugacˇije. Predsjedavajuc´i Ministarskog savjeta EU Jan Peter Balkenende je u cˇetvrtak, za vrijeme evropsko-ukrajinskog samita u Hagu otvoreno kritikovao nedovoljno demokratske prilike u Ukrajini.

U Hagu su se cˇule rijecˇi koje jedva da mogu biti jasnije. Demokratija ne dolazi sama od sebe i ne mozˇe je se proklamovati, naglasio je Jan Peter Balkenende na kraju ukrajinsko-evropskog susreta. Time je precizno oznacˇena nesrazmjera izme?u politicˇke prakse i deklarativne retorike u Ukrajini.

Povjerujemo li oficijelnom tumacˇenju Kijeva onda demokratija u Ukrajini funkcionisˇe zaista dobro – parlamet ima pravo suodlucˇivanja, sudovi donose odluke potpuno nezavisno, novinari principijelno imaju neometani pristup svim informacijama i mogu slobodno izvjesˇtavati, a kako gazˇe ukrajinski drzˇavni tuzˇilac, navodno je i slucˇaj ubistva novinara Georgija Gongadzea skoro rasvjetljen. Ljudi iz ukrajinskog politicˇkog vodstva ponavljaju neumorno ove tvrdnje. Predsjednik Ukrajine Leonid Kucˇma je pozˇurio da potcrta kako c´e predsjednicˇki izbori, najavljeni za jesen biti demokratski i fer – basˇ takvi kakvi su bili i svi prethodni izbori.

To je dakle zvanicˇno predstavljanje. No, politicˇka praksa izgleda drugacˇije. Snage lojalne predsjedniku Kucˇmi nastoje uocˇi izbora da preko noc´i promijene Ustav - u svoju korist. Mediji koji kritikuju vlast kao na primjer "Lwiwskaja Gazeta" blokirani su sudskim procesima. Izbori za gradonacˇelnike su odlucˇivani uz pomoc´ grupa siledzˇija i odanih sudija nasilnika i zˇustrih sudija, kao u gradu Mukacˇevo na zapadu Ukrajine.

Policija sprjecˇava politicˇke skupove opozicionog lidera Viktora Jusˇcˇenka ili demonstracije protiv Kucˇme. A predsjednikova administracija novinarima sˇalje dopise u kojima se kazˇe kako treba raditi. Zabrinjavajuc´a je cˇinjenica da su ogranicˇenja demokratskog zˇivota postala josˇ brojnija u vrijeme drugog petogodisˇnjeg mandata predsjednika Kucˇme. To su losˇe vijesti. Dobra vijest glasi: Evropa je prepoznala dvolicˇnost ukrajinskog vodstva. Brisel nije visˇe spreman da prihvati tu politiku dvostrukih arsˇina. Ukrajina zˇeli da se ukljucˇi u evropske integracione tokove? Nisˇta laksˇe od toga! Evropa je Ukrajini ponudila koncept novog susjedstva. Njime c´e se malim koracima mjeriti do koje mjere je Ukrajina sprema da sprovede reforme i da se integrisˇe u evropske tokove. To se nec´e zbiti na crvenom tepihu prilikom susreta na vrhu vec´ na nivou visokih drzˇavnih cˇinnovnika koji c´e razmatrati problematiku tacˇku po tacˇku, resor po resor. Taj proces je slicˇan onom koji su morali proc´i sadasˇnji novi cˇlanovi Unije. Cilj je vrlo konkretan – stvaranje zajednicˇkog privrednog prostora. No, Ukrajini to nije dovoljno. Zemla ne zˇeli das bude samo susjed vec´ i punopravni cˇlan Unije.

Ali cˇini se da politicˇka elita u Kijevu ne shvata da mora iz temelja promijeniti sopstvenu politiku ukoliko zˇeli da Ukrajinu ukljucˇi u vrijednosnu i ekonomsku zajednicu. To bi od mnogih pripadnika te elite napravilo gubitnike. Cˇinovnici prenapuhanog, autoritarnog drzˇavnog aparata i pripadnici politicˇke oligarhije izgubili bi dominatne polozˇaje u privredi i politici. Jesenji izbori c´e pokazati da li c´e zaista doc´i do politicˇkih promjena. Jusˇcˇenku je za vrijeme obavljanja premijerske duzˇnosti posˇlo za rukom da pokrene ekonomske reforme. A ako on, uprkos problematicˇnim okolnostima, pobijedi na jesenjim predsjednicˇkim izborima, Evropska unija bi mogla ponovo prema Kijevu povesti “politiku otvorenih vrata”

Nakon politicˇkih promjena u Ukrajini na dobitku bi bili ljudi u zemlji, koji su borec´i se svakodnevno za opstanak odavno izgubili povjerenje u politiku, 13 godina nakon proglasˇenja samostalnosti koje je zdusˇno pozdravljeno. A Evropska unija bi dobila jakog demokratskog susjeda na istoku.